Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie dostawcy na urządzenia do elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski18.04.2013Przetarg nieograniczonyKrzysztof Napióra
91 471 56 91
k.napiora@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wyłonienie dostawcy na urządzenia do elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

    

06.05.2013

Dodatkowe informacje


PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie-Usługi
ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa 
Zakład Pomorski
Ul. Czarnieckiego 8 70-221 Szczecin
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana przez Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. zachodniopomorskie Tel. 091 471 13 32,  fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„wyłonienie dostawcy na urządzenia do elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych”
1. Termin składania ofert: 06.05.2013 godz. 11:00
2. Otwarcie ofert 06.05.2013 godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego bud. B łącznik pok. 03
3. Termin realizacji: do dnia 03.06.2013r.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Specyfikację można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w budynku A
w pok. 02 ul. Czarnieckiego 8 w Szczecinie lub faxem - nr faxu 091 471 56 97 lub w wersji elektronicznej pocztą internetową – nieodpłatnie.
6. Kryteria wyboru ofert:
-  cena 100%
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami
Informacji technicznej udziela p. Krzysztof Napióra tel. kont. 091 471 56 91 od 8:00 do godz. 14:00 e-mail: k.napiora@pkpenergetyka.pl
Informacji o realizacji zamówienia p. Sylwia Bonecka do godz. 14:00 tel. 091  471 56 00  e-mail: s.bonecka@pkpenergetyka.pl
8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

PKP Energetyka  S.A. Oddział w Warszawie-Usługi Zakład Pomorski w Szczecinie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „wyłonienie dostawcy na urządzenia do elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych” dla PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8 w  Szczecinie  wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

SESTO Sp. z o.o.
Ul. Wygodna 23
94-024 Łódź


Cena oferowana netto 139 420,00 zł. (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100)