Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wymiana drzwi wejściowych i okien w budynkach: PT Oborniki, PT Złotniki, PT Rogoźno

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni05.09.2013Przetarg nieograniczonyRyszard Dopierała
61 633 54 75
r.dopierala@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wymiana drzwi wejściowych i okien w budynkach: PT Oborniki, PT Złotniki, PT Rogoźno

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
23.09.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wymiana drzwi wejściowych i okien w budynkach:
PT Oborniki, PT Złotniki, PT Rogoźno.”

1. Termin składania ofert:23.09.2013r. do godz. 945

2.Otwarcie ofert:  23.09.2013r godz. 1000

3.Termin realizacji: sukcesywnie do 31.10.2013r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:    Zadanie Nr I   – 600,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100)

                                                                                  Zadanie Nr II  – 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100)

                                                                                  Zadanie Nr III – 600,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100)

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:            Dariusz Przydryga   tel. 61 633 31 60

       e-mail: d.przydryga@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach ogólnych:     Ryszard Dopierała    tel. 61 633 54 75
       e-mail: r.dopierala@pkpenergetyka.pl

9.Pozostałe uwagi:

    - Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania norm prawnych wywodzonych
      z przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r..

    - Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).

5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67    
Zakład Zachodni,
60-715 Poznań ul. Kolejowa 4a   ,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.09.2013 r. przetargu nieograniczonego na:

„Wymiana drzwi wejściowych i okien w budynkach:
PT Oborniki, PT Złotniki, PT Rogoźno.”

Wpłynęło: 2 ofert
Odrzucono: 0 ofert
Wybrano ofertę firmy:
    „OKNO-BROS”
    Artur Brose
    ul. Buszczaka 13, 64-800 Chodzież

za cenę netto:  19 548,51 zł   w rozbiciu na zadania:

nr 1 – wymiana drzwi wejść. i okien w budynku PT Oborniki     - 6 316,17 zł
nr 2 -  wymiana drzwi wejść. i okien w budynku PT Złotniki    
        z zamurowaniem przestrzeni  przy okiennych            - 6 916,17 zł
nr 3 -  wymiana drzwi wejść. i okien w budynku PT Rogoźno    - 6 316,17 zł

plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.