Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wymiana linii kablowej 15kV zasilającej podstację trakcyjną PT Żyrardów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki06.12.2013Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski
fax. 22 39-19-370
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl

Tomasz Kocus
t.kocus@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wymiana linii kablowej 15kV zasilającej podstację trakcyjną PT Żyrardów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 19.12.2013 r. do godz. 12:30.

19.12.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Wymiana linii kablowej 15 kV zasilającej podstacje trakcyjną PT Żyrardów”

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie linii kablowej 15 kV o długości ok. 1 km. Zabudowa kabla należącego do Zamaiającego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  25.04.2014 r..
  1. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
   1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
   2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

 1. wykazanie realizacji 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem
  i charakterem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdego zadania w kwocie min. 500 tys. złotych netto,
 2. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 mln złotych,
 3. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 1 mln złotych,
 4. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 5. Wadium

10 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:       
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 19.12.2013 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą         
  30 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.plzakładka „przetargi”.ernetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.plzakładka „przetargi”.