Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie zadań remontowych: „Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp. Remont budynku hali lokom EZSZ Ostrów Wlkp. Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski06.06.2014Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
(34) 376 14 17, 697 040 704
e.szymczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie zadań remontowych: „Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp. Remont budynku hali lokom EZSZ Ostrów Wlkp. Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp.”

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 20.06.2014r. godz. 1000

20.06.2014

Dodatkowe informacje

Częstochowa 06.06.2014                  

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zadań remontowych:

 „Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp.

Remont budynku hali lokom EZSZ Ostrów Wlkp.

Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp.”

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp. Obejmuje częściową wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, remont elewacji zewnętrznej, malowanie. Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zadanie 2Remont budynku hali lokomotywy w EZSZ Ostrów Wlkp.

Obejmuje częściową wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, remont elewacji zewnętrznej, malowanie. Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zadanie 3 Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp

Obejmuje rozebranie istniejących płyt żelbetowych i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 • osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352, 353,
 • drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 • drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 20.06.2014r. godz. 1000

 1. Otwarcie ofert: 20.06.2014r. godz. 1015 w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski, ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w Sali konferencyjnej.
 2. Termin wykonania zamówienia:  

Dla zadania nr 1 do 15.08.2014r.

Dla zadania nr 2 do 30.07.2014r.

Dla zadania nr 3 do 30.08.2014r.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%,

Okres udzielonej gwarancji – 10%

 1. Wadium w wysokości 3000,00 zł. (trzy tysiące złotych)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

 

Dane do korespondencji:

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2111/26/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Wynik postępowania

Częstochowa, 23.06.2014 r.

EZ7-Ez6-2110–08/2014

      PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

 

informuje,  że przetarg nieograniczony,  przeprowadzony w dniu 20.06.2014  dotyczący zadania:

Wykonanie zadań remontowych:

„Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp.

Remont budynku hali lokom EZSZ Ostrów Wlkp.

Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp.

został unieważniony.