Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa linii kablowej 15kV od Podstacji Trakcyjnej Czepino km 338,045 do km 342,220 linii kolejowej nr 273 Wrocław - Szczecin

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski31.07.2014Przetarg nieograniczonyRadosław Czerwiński
697049289
r.czerwinski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Budowa linii kablowej 15kV od Podstacji Trakcyjnej Czepino km 338,045 do km 342,220 linii kolejowej nr 273 Wrocław - Szczecin

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8d, 70-221 Szczecin,
pokój nr 10 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 12.08.2014r do godz.: 14:00

12.08.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Pomorski

ul. Czarnieckiego 8d, 70-221 Szczecin

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

prowadzony w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego i sporządzonej SIWZ:

Budowa linii kablowej 15kV od Podstacji Trakcyjnej Czepino km 338,045 do km 342,220 linii kolejowej nr 273 Wrocław - Szczecin”

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej SN 15kV od Podstacji Trakcyjnej Czepino (km 338,045) do km 342,013 linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia          

      Termin wykonania do: 31 październik 2014r.

 1. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków      

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
 2. Wykaz minimum dwóch robót budowlanych polegających na ułożeniu linii kablowej SN o długości co najmniej 2000m, w tym przynajmniej jedna wykonywana na terenach PKP,  wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 3. Wykonawca obowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu tj. decyzji nadania Uprawnień Budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
  100 000,00zł.
 1. Wadium

        Zamawiający nie wymaga wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   

Najniższa cena.

 1. Miejsce i termin składania ofert:        

PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8d, 70-221 Szczecin,
pokój nr 10 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 12.08.2014r do godz.: 14:00

 1. Termin związania ofertą         

30 dni.

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

 1. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkpenergetyka.pl