Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 15 kV na szlaku Pruszków - Grodzisk Mazowiecki, część napowietrzna w km 22,619 - 24,717

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki07.11.2014Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Mirosław Herman
697 040 024
m.herman@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej: Tomasz Donat
697 041 797
t.donat@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 15 kV na szlaku Pruszków - Grodzisk Mazowiecki, część napowietrzna w km 22,619 - 24,717

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
13.11.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 15 kV na szlaku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, część napowietrzna w km 22,619 - 24,717”.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 15 kV na szlaku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, część napowietrzna w km. 22,619-24,717.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  do 12.12.2014r
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków            

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizowali 3 zamówienia o zakresie rzeczowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia, o wartości netto nie mniejszej niż 250 000,00 zł każde;
 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

-   kierownik branży elektrycznej – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika – min. 2 lat ( kopie uprawnień budowlanych i oraz dokument potwierdzający o przynależnosci do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa należy załączyć do oferty),

-   Minimum 6 osób - pracowników posiadających aktualne uprawnienia do eksploatacji urządzeń (E) i dozoru (D) powyżej 1 kV, wystawionych przez SEP lub inną uprawnioną instytucję ( kopię uprawnień należy załączyć do oferty);

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. uzyskali w ostatnich dwóch latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnie roczne przychody ze sprzedaży o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto;
 2. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł;
 3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa, w formie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. zobowiążą się, w przypadku wyboru ich oferty, do zawarcia umów ubezpieczenia dla ryzyk związanych realizacją zamówienia, i utrzymania ich przez okres realizacji zamówienia;
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.2 SIWZ.
 1. Wadium:

6 000,00 złotych

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 13.11.2014 r. do godz. 8:00.
 3. Termin związania ofertą         
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub negocjacji z wyłonionym wykonawcą.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
  Zamawiający zastrzega prawo do udzielenia zamówień uzupełniających nieprzekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego.
 8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.
 9. Pozostałe uwagi

Niniejsze postępowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.