Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 15 kV na szlaku Grodzisk Mazowiecki - Zyrardów , część kablowa w km. 40,100-41,700

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki28.08.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Donat
- fax: (22) 39-19-370
t.donat@pkpenergetyka.pl

Grzegorz Szajner
g.szajner@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 15 kV na szlaku Grodzisk Mazowiecki - Zyrardów , część kablowa w km. 40,100-41,700

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 13, do dnia 02.09.2014 r. do godz. 11:00.


 

02.09.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 15 kV na szlaku Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów, część kablowa w km. 40,100 – 41,700”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu kompletnych linii kablowych SN tj. Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 15 kV na szlaku Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów, część kablowa w km. 40,100 – 41,700

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  do 26.09.2014r.
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
   
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,
 2. Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:
 1. wykazanie realizacji 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem
  i charakterem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
  o wartości każdego zadania w kwocie 200 tys. złotych,
 2. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 500 tys. złotych,
 3. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min.
  500 tys. złotych,
 4. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 

 1. Wadium:

2 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
   Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 13, do dnia 02.09.2014 r. do godz. 11:00.
 3. Termin związania ofertą         
  30 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej          

  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.
 9. Pozostałe uwagi

Niniejsze postepowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.