Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa elektroenergetycznych linii kablowych do podstacji trakcyjnej Pruszków

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki24.07.2014Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski
fax.: 22 39-19-370
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl

Tomasz Kocus
t.kocus@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych do podstacji trakcyjnej Pruszków

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
28.08.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa elektroenergetycznych linii kablowych do podstacji trakcyjnej Pruszków”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
     
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowych 15 kV oraz linii kabli zasilaczy wraz z kablami powrotnymi, uszyniającymi, wyrównawczymi, przyłączeniowymi, sterowniczymi do podstacji trakcyjnej Pruszków.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej         
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia        
  2 miesiące od udzielenia zamówienia.
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków      
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,

2) Spełnieniem warunków postawionych w:

 1. pkt 1 lit. a, będzie wykazanie realizacji 2 robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznych linii kablowych co najmniej SN, w tym wykazanie realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych co najmniej SN na terenach kolejowych, o wartości każdego zadania
  w kwocie min. 500 tys. złotych netto,
 2. pkt 1 lit. b, będzie dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 3. pkt 1 lit. c, będzie:

- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 1 mln złotych,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 1 mln złotych.

 1. Wadium

60 tys. złotych.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:       
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 28.08.2014 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą       
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej  
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów     
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.ernetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.