Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa linii SN 15kV zasilającej podstację trakcyjną Janówek

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni21.07.2014Przetarg nieograniczonyAndrzej Okoczuk
(85) 673-33-84
a.okoczuk@pkpenergetyka.pl

Marian Szamreta
m.szamreta@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa linii SN 15kV zasilającej podstację trakcyjną Janówek

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Wschodni, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok, pok. nr 102 , do godz. 12:30 dnia 27.08.2014r.

27.08.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Wschodni

Hetmańska 103, 15-727 Białystok

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa linii SN 15kV zasilającej podstację trakcyjną Janówek”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii SN 15kV zasilającej podstację trakcyjną Janówek, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  8 tygodni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i charakterem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa co najmniej 2 linii energetycznych SN) o wartości każdej z robót w kwocie min. 100 tyś. złotych netto,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 100 tys. złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 100 tys. złotych,

d) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 1. Wadium

5 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Wschodni, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok, pok. nr 102, do dnia 27.08.2014 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą         
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.