Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa nowego szamba dla EZSZ Słupca

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni29.04.2014Przetarg nieograniczonyKazimierz Przybylski , Ryszard Dopierała
63 240 74 37 , 61 633 54 75
k.przybylski@pkpenergetyka.pl, r.dopierala@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Budowa nowego szamba dla EZSZ Słupca

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

15.05.2014

Dodatkowe informacje

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 

„Budowa nowego szamba dla EZSZ Słupca"

 

1. Termin składania ofert: 15.05.2014r. do godz. 945

2.Otwarcie ofert:  15.05.2014r godz. 1000

  1. Termin realizacji: do dnia 30.06.2014

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
    1 100,00zł.(słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:         

Kazimierz Przybylski tel. 63 240 74 37,   e-mail: k.przybylski@pkpenergetyka.pl

- w sprawach ogólnych:

Ryszard Dopierała tel. 61 633 54 75,  e-mail: r.dopierała@pkpenergetyka.pl             

Pozostałe  uwagi:

    - Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania norm prawnych wywodzonych
      z przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r..

    - Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 PZP).

5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.