Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa podstacji trakcyjnej Janówek

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni22.04.2014Przetarg nieograniczonyMarian Szamreta, Andrzej Okoczuk
tel. (85) 673-33-84
m.szamreta@pkpenergetyka.pl a.okoczuk@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Budowa podstacji trakcyjnej Janówek

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Wschodni, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok, pok. nr 102

04.06.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Wschodni

Hetmańska 103, 15-727 Białystok

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa podstacji trakcyjnej Janówek”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podstacji trakcyjnej Janówek na terenie działek nr 83/1, 79/13 obręb 3 oraz, 51/2 obręb 57 położonych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z dokumentacją projektową.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  5 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy.
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i charakterem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa co najmniej 2 obiektów budowlanych będących obiektami elektroenergetycznym) o wartości każdej z robót w kwocie min. 1 mln złotych netto,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 mln złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 1 mln złotych,

d) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej,

e) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 1. Wadium

40 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Wschodni, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok, pok. nr 102 , do dnia 04.06.2014 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą         
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi” będzie specyfikacja istotnych warunków zamówien