Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa podstacji trakcyjnej Pruszków

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki14.01.2014Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski
fax. 22 39-19-370
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl

Tomasz Kocus
t.kocus@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa podstacji trakcyjnej Pruszków

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33

19.02.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa podstacji trakcyjnej Pruszków”

 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych
    
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w części: budowlanej, sanitarnej i drogowej) polegających na budowie podstacji trakcyjnej Pruszków.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Termin wykonania zamówienia          
5 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy.

4.  Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)   posiadają wiedzę i doświadczenie,

b)   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)   znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,

2) Spełnieniem warunków postawionych w:

a)   pkt 1 lit. a, będzie wykazanie realizacji 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i charakterem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
o wartości każdego zadania w kwocie min. 1 mln złotych netto,

b)   pkt 1 lit. b, będzie:

- dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

c)   pkt 1 lit. c, będzie:

- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 1 mln złotych,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min.
1 mln złotych.

5. Wadium

40 tys. złotych.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
Najniższa cena.

7. Miejsce i termin składania ofert:       
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 19.02.2014 r. do godz. 12:30.

8. Termin związania ofertą         
60 dni.

9. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.

10. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
Nie dotyczy.

11. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

12. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.plzakładka „przetargi”.ernetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl