Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa sieci energetycznej i przyłącza energetycznego do Wiśniowy Office Garden

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki17.10.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Donat
fax: (22) 39 19 370
t.donat@pkpenergetyka.pl

Grzegorz Szajner
g.szajner@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa sieci energetycznej i przyłącza energetycznego do Wiśniowy Office Garden

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
27.10.2014

Dodatkowe informacje

 

 

 

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa sieci energetycznej i przyłącza energetycznego do Wiśniowy Office Garden”

 

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych        
  Przedmiotem zamówienia jest kompletne wykonanie sieci i przyłączy energetycznych ujętych w projektach.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia    

do  dnia 25.11.2014r. wykonanie wszystkich robót budowlanych 

do dnia 31.12.2014r. zakończenie wszystkich spraw formalno-prawnych w urzędachi instytucjach, w tym inwentaryzacja geodezyjna

 1. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków   
   
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.
 2. Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 2 zadań – robót budowlanych polegających na wykonaniu lub wymianie linii kablowych SN dla operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej,  składających się min. z wykonania lub wymiany linii kablowych SN  o wartości obu zadań na kwotę łączną min. 400 tys. złotych,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 miliony złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 1 miliony złotych.

d) posiadanie osób, które mogą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.   Spełnieniem tego warunku będzie posiadanie przez wykonawcę kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz 6 osób posiadających aktualne uprawnienia do eksploatacji urządzeń (E) i dozoru D) powyżej 1 kV, wystawionych przez SEP lub inną uprawnioną instytucję.

 

 

 

 1. Wadium:

4 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie         
   Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:  
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 27.10.2014 r. do godz. 8:00.
 3. Termin związania ofertą   
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej    

  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających   
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.
 9. Pozostałe uwagi

Niniejsze postepowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.