Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku „B” EZ Staropolski

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski12.06.2014Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
+48 34 376 1499
e.szymczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku „B” EZ Staropolski

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 26.06.2014r. godz. 1000

26.06.2014

Dodatkowe informacje

Częstochowa 12.06.2014                  

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku „B” EZ Staropolski

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

      Dostawa i montaż 21 szt. klimatyzatorów w budynku „B” EZ Staropolski  w Częstochowie ul. Rejtana 41/43.

Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 • osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352, 353,
 • drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 • drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 26.06.2014r. godz. 1000

 1. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem wykonawców.
 2. Termin wykonania zamówienia: 29.07.2014r.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%,

Okres udzielonej gwarancji – 10%

 1. Wadium w wysokości 3000,00 zł. (trzy tysiące złotych)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Dane do korespondencji:

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2110/06/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Wynik postępowania

Częstochowa, 03.07.2014 r.

EZ7-Ez6-2110-14/14

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
  42-207 Częstochowa ul. Rejtana 41/43

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

      PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niżej wymienionego zadania:

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku „B” EZ Staropolski

przeprowadzonego w dniu 26.06.2014 r., została wybrana oferta firmy:

Marcin Mirowski Ryszard Mirowski,

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

 „Elektro-Bud Bis”,

 42-200 Częstochowa,

ul Brzeźnicka 42

która przestawiła ofertę wykonania przedmiotowego zadania za ryczałtową cenę netto 95 900,00 zł i udzieliła 60 miesięcy gwarancji

Dziękujemy za udział w postępowaniu.