Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz transformatorów SN/nN 15/0,4 kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki17.02.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Donat
697041797
t.donat@pkpenergetyka.pl

Grzegorz Szajner
697040106
g.szajner@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz transformatorów SN/nN 15/0,4 kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 13, do dnia 31.03.2014 r. do godz. 12:30.

31.03.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa kontenerowych stacji transformatorowych  15/0,4 kV oraz  transformatorów SN/nN 15/0,4 kV

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych
         
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części; część I zamówienia dotyczy dostawy             13 szt. kontenerowych stacji transformatorowych, część II zamówienia dotyczy dostawy              12 szt. transformatorów. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub obu części.

1. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Termin wykonania zamówienia          
10 tygodni

4. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.
 2. Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 dla części I zamówienia, tj. dostaw kontenerowych stacji transformatorowych  będzie:
 1. wykazanie realizacji dostaw kontenerowych stacji transformatorowych w jednym roku kalendarzowym  w kwocie łącznej min. 2 mln złotych,
 2. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 2 mln  złotych,
 3. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 2 mln złotych,
 1. Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 dla części II zamówienia tj.  dostaw transformatorów  będzie:
 1. wykazanie realizacji  dostaw transformatorów w jednym roku kalendarzowym  w kwocie łącznej min. 500 tys. złotych
 2. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 500 tys.  złotych,
 3. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min.  500 tys. złotych,
 1. W przypadku składania ofert dla obu części należy spełnić warunki łącznie dla obu części               (tj. warunki wymienione w punkcie 2 i 3 tj. np. posiadać ubezpieczenie OC  w wysokości min. 2,5 mln złotych).
 2. Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekroczą 50%.

.

5. Wadium:

 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
  w wysokości 40 tys. złotych dla części I zamówienia  tj. dostawy kontenerowych stacji transformatorowych,
 2. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
  w wysokości 10 tys. złotych dla części II zamówienia  tj. dostawy  transformatorów,
 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
 4. W przypadku składania ofert dla obu części należy wnieść wadium w wysokości łącznej dla obu części zamówienia, tj. w kwocie 50 tys. złotych.

 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
 Najniższa cena.

7. Miejsce i termin składania ofert:        
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 13, do dnia 31.03.2014 r. do godz. 12:30.

8. Termin związania ofertą         
60 dni.

9. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.

10. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
Nie dotyczy.

11. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej          

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

12. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.