Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa nowych urządzeń dla nowobudowanej PT Łachów zlokalizowanej na linii kolejowej nr 4 CMK , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski12.08.2014Przetarg nieograniczonyAlicja Sosna
+48 376 1136
a.sosna@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa nowych urządzeń dla nowobudowanej PT Łachów zlokalizowanej na linii kolejowej nr 4 CMK , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
28.08.2014

Dodatkowe informacje

 

EZ7-Ez7b- 920/27/2014                                                                                      Częstochowa 12.08.2014                  

PKP Energetyka S.A.

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa nowych urządzeń dla nowobudowanej PT Łachów zlokalizowanej na linii kolejowej nr 4 CMK, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Zadanie nr 1

  Dostawa kompletnej celki minusowej bezodłącznikowej z wbudowanym urządzeniem TCK wraz z kompletnym urządzeniem typu EZZ – w ilości – 1 szt

  Zadanie nr 2

  Dostawa transformatorów uziemiających trójfazowych olejowych 15/0,4 kV
  o mocy potrzeb własnych 100 kVA w ilości - 2 szt

  Zadanie nr 3

  Dostawa kompletnych rozdzielnic nN prądu stałego i zmiennego w ilości - 1 kpl

  Zadanie nr 4

  Dostawa i montaż mostów szynowych okapturzonych w ilości – 2 kpl

  Zadanie nr 5

  Dostawa rezystorów wymuszających z łącznikiem dla sieci o napięciu 15 kV w ilości – 2 szt

  Zadanie nr 6

  Dostawa kompletnej szafy sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej USO w ilości – 1 kpl

   

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń.

Opis przedmiotu zamówienia jest w zał. nr 5, zał. nr 6, zał. 7, zał. nr 8, zał. nr 9, zał. nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

 •  w siedzibie zamawiającego w pok. nr 251,
 • drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 323 65 36) lub e-mailem na adres a.sosna@pkpenergetyka.pl
 • drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 323 65 36) lub e-mailem na adres a.sosna@pkpenergetyka.pl

 1. SIWZ jest bezpłatna.

 2. Osobami upoważnionymi do kontaktów: Alicja Sosna tel. (34) 376 11 36 ( w sprawach formalnych), Sebastian Grabara w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00

 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.

 7. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206, do dnia 28.08.2014 r. godz. 0900

 8. Otwarcie ofert: 28.08.2014r. godz. 10.00 w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski, ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pokoju nr 206.

   

 9. Termin wykonania zamówienia:

 • Dostawa kompletnej celki minusowej (zadanie nr 1) - 01.10.2014r.

 • Dostawa transformatorów(zadanie nr 2) - 01.10.2014r

 • Dostawa kompletnych rozdzielnic Nn (zadanie nr 3) - 01.10.2014r.

 • Dostawa i montaż mostów szynowych (zadanie nr 4) - 01.10.2014r

 • Dostawa rezystorów wymuszających(zadanie nr 5) - 01.10.2014r.

 • Dostawa kompletnej szafy sterowania (zadanie nr 6) - 01.10.2014r

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Cena - 90%,

  Okres udzielonej gwarancji – 10%

 2. Wadium
 • wadium dla zadania nr 1. w wysokości: 1 600,00 zł (słownie : jeden tysiąc sześćset. złotych 00/100)
 •  wadium dla zadania nr 2.  w wysokości: 1 600,00zł (słownie : jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
 • wadium dla zadania nr 3.  w wysokości: 4000,00 zł (słownie : cztery tysiące złotych 00/100)
 • wadium dla zadania nr 4. w wysokości: 16 000,00 zł (słownie : szesnaście tysięcy  złotych 00/100)
 • wadium dla zadania nr 5. w wysokości: 1 600,00 zł (słownie : jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
 • wadium dla zadania nr 6. w wysokości: 500,00 zł (słownie : pięćset złotych00/100)

 

 1. Termin związania ofertą: 60 dni.

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

  W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

   

  Dane do korespondencji:

 • PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

 • Faks +48 34 323 65 36

 • e-mail a.sosna@pkpenergetyka.pl

Znak sprawy: EZ7-Ez7b-9031/175/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.