Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa urządzeń elektroenergetycznych nN do PT Pruszków i PT Żyrardów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki22.04.2014Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski
fax.: 22 39-19-370
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl

Tomasz Kocus
fax.: 22 39-19-370
t.kocus@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń elektroenergetycznych nN do PT Pruszków i PT Żyrardów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. 17 lub 33

29.05.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa urządzeń elektroenergetycznych nN do PT Pruszków i PT Żyrardów”

 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych

Postępowanie z możliwością składania ofert częściowych, których przedmiotem zamówienia jest:

 1. Część I – dostawa rozdzielnic nN;
 2. Część II – dostawa celki minusowej z TCK oraz EZZ;      
 3. Część III – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń sterowania lokalnego i zdalnego;    
 4. Część IV – dostawa transformatorów potrzeb własnych 15/0,4 kV;          
 5. Część V – dostawa, montaż i uruchomienie baterii akumulatorów wraz z urządzeniami współpracującymi.

2. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej       

 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Termin wykonania zamówienia     

 1. 1) 9 tygodni – dla urządzeń przeznaczonych do PT Pruszków;

     2) 8 tygodni – dla urządzeń przeznaczonych do PT Żyrardów.

4. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków     
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania;

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

 1. wykazanie realizacji 2 dostaw:

- dla części I – rozdzielnic nN o wartości każdej dostawy w kwocie min. 50 tys. zł netto,

- dla części II – celek minusowych o wartości każdej dostawy w kwocie min. 30 tys. zł netto,

- dla części III – urządzeń zdalnego sterowania o wartości każdej dostawy
w kwocie min. 100 tys. zł netto,

- dla części IV – transformatorów SN/nN o wartości każdej dostawy w kwocie min. 20 tys. zł netto,

- dla części V – baterii akumulatorów o wartości każdej dostawy w kwocie min. 50 tys. zł netto,

 1. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej:

- dla części I – w kwocie min. 300 tys. zł,

- dla części II – w kwocie min. 200 tys. zł,

- dla części III – w kwocie min. 500 tys. zł,

- dla części IV – w kwocie min. 100 tys. zł,

- dla części V – w kwocie min. 100 tys. zł,

 1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:

- dla części I – w kwocie min. 500 tys. zł,

- dla części II – w kwocie min. 500 tys. zł,

- dla części III – w kwocie min. 500 tys. zł,

- dla części IV – w kwocie min. 200 tys. zł,

- dla części V – w kwocie min. 200 tys. zł,

5. Wadium

 1. Dla części I – w wysokości 7 tys. złotych;
 2. Dla części II – w wysokości 5 tys. złotych;
 3. Dla części III – w wysokości 9 tys. złotych;
 4. Dla części IV – w wysokości 1 tys. złotych;
 5. Dla części V – w wysokości 2 tys. złotych.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie          
Najniższa cena.

7. Miejsce i termin składania ofert:    
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 29.05.2014 r. do godz. 12:30.

8. Termin związania ofertą    
60 dni.

9. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.

10. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów   
Nie dotyczy.

11. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

12. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.ernetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl