Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja zasilaczy kablowych 3 kV podstacji trakcyjnej Warszawa Wschodnia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki16.06.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Donat
022 39 19 343
t.donat@pkpenergetyka.pl

Grzegorz Szajner
g.szajner@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja zasilaczy kablowych 3 kV podstacji trakcyjnej Warszawa Wschodnia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
27.06.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Modernizacja  zasilaczy kablowych 3 kV podstacji trakcyjnej Warszawa Wschodnia”.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. modernizacja zasilaczy kablowych 3 kV podstacji trakcyjnej Warszawa Wschodnia wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  do 14.08.2014r
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 2 zadań – robót budowlanych polegających na wykonaniu lub wymianie linii zasilaczy kablowych 3kV do kolejowych podstacji trakcyjnych, składających się min. z wykonania lub wymiany linii kablowych zasilaczy kablowych  o wartości obu zadań na kwotę łączną min. 2,5 miliona złotych,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 miliony złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 3 miliony złotych.

d) posiadanie osób, które mogą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.   Spełnieniem tego warunku będzie posiadanie przez wykonawcę kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz 6 osób posiadających aktualne uprawnienia do eksploatacji urządzeń (E) i dozoru D) powyżej 1 kV, wystawionych przez SEP lub inną uprawnioną instytucję.

3) Pod pojęciem wykazanie realizacji 2 zadań rozumie się wykonanie lub wykonywanie robót budowlanych na podstawie 2 oddzielnych umów zawartych z zamawiającym. Wykonawca nie może przedstawić jako oddzielnych robót budowlanych, robót wynikających z jednej umowy. Kilka robót budowlanych wynikających z jednej umowy będzie zakwalifikowane jako jedna robota budowlana.

 1. Wadium:

25 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
   Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 27.06.2014 r. do godz. 8:30.
 3. Termin związania ofertą         
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej          

  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.
 9. Pozostałe uwagi

Niniejsze postepowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.