Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku biurowego przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala10.04.2014Przetarg nieograniczonyJerzy Piotrowski
697049985
j.piotrowski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku biurowego przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka Spółka Akcyjna, 00 – 681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, kancelaria.

17.04.2014

Dodatkowe informacje

Nr E42 – 222/5-4/2014

OGŁOSZENIE

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

o kapitale zakładowym  788 193 790,00 zł,

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przyziemia  budynku biurowego przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i modernizacją pomieszczeńprzyziemia budynku biurowegoprzy ul. Hożej 63/67 w Warszawie.
  2. Zakres robót, wymagania techniczne, materiałowe i ilościowe, określa SIWZ nr E42-222/5-3/2014.
  3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur zamawiającego określonych wyłącznie
    w SIWZ i przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą
    z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV.  Termin realizacji zamówienia – 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

V.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (płyta CD) można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Hożej 63/67
w godzinach 900 - 1300 pokój nr 15.

VI.  Kryteria oceny ofert – wysokość ofertowej ceny – 90%, udzielony okres gwarancji: 10%.

VII. Termin i miejsce składania ofert: – Oferty winny być składane do godz. 1200 dnia
17kwietnia 2014 r. na adres: PKP Energetyka Spółka Akcyjna, 00 – 681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, kancelaria.

VIII.     Termin związania ofertą – 60 dni od daty otwarcia ofert.

IX.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Wadium przetargowe: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

XI.  Dane do korespondencji: – PKP Energetyka Spółka Akcyjna , ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa,
e-mail:j.piotrowski@pkpenergetyka.pl

Znak Postępowania: E42 – 222 /5-3/2014, w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Ze strony PKP Energetyka Spółka Akcyjna upoważnionym do kontaktowania się
z Wykonawcami w godzinach 900 - 1300 są: p. Janusz Fornalski tel. kom. 697 040 036, p. Jerzy Piotrowski – tel. (22) 474 13 52, tel. kom. 697 049 985,

PREZES ZARZĄDU

……………………./-/ Tadeusz Skobel