Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przebudowa podstacji trakcyjnej PT Pomiechówek na linii kolejowej nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Lubelski21.01.2014Przetarg nieograniczonyBogdan Wrzos
+48 81 472-17-88
b.wrzos@pkpenergetyka.pl

Jerzy Boguciński
+48 81 472-15-98
j.bogucinski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa podstacji trakcyjnej PT Pomiechówek na linii kolejowej nr 9

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
05.02.2014

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający

Data publikacji

Tryb postępowania

Osoba do kontaktu

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi – Zakład Lubelski

22.01.2014

Przetarg nieograniczony

Bogdan Wrzos

tel. +48 81 472-17-88

b.wrzos@pkpenergetyka.pl

Jerzy Boguciński               

tel. +48 81 472-15-98

j.bogucinski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot Zamówienia

Przebudowa podstacji trakcyjnej PT Pomiechówek na linii kolejowej nr 9.

Oferta

Miejsce składania ofert

Termin składania ofert

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Lubelski

ul. Okopowa 5

20-022 Lublin, woj. lubelskie pok. nr 588

05.02.2014 do godz. 10.30

Dodatkowe Informacje

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie podstacji trakcyjnej PT Pomiechówek.

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia    
       5 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy.
5.    Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania    tych warunków    
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)    posiadają wiedzę i doświadczenie,
b)    dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia

d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:
a) Wykaz wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat, 1 roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. wykonywanych na czynnych obiektach elektroenergetycznych),  o wartości minimum1mln złotych z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorcy,
b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 mln złotych,
c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 1 mln złotych,
d) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
6.    Wadium
40 tys. zł.
7.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie    
Najniższa cena.
8.    Miejsce i termin składania ofert:     
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Lubelski, ul. Okopowa 5,

20-022 Lublin, pok. nr 588, do dnia 05.02.2014 r. do godz. 10:30.
9.Termin związania ofertą    
60 dni.
10.    Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej    
Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
11.    Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów    
Nie dotyczy.
12.    Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
13.    Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.