Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową podstacji trakcyjnej Pruszków

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki20.02.2014Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski, Tomasz Kocus
22 3919308
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl, t.kocus@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową podstacji trakcyjnej Pruszków

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
28.02.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową podstacji trakcyjnej Pruszków

 

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego nad budową podstacji trakcyjnej Pruszków w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i sanitarnej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  Do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie..
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:
 1. wykazanie co najmniej 2 usług pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w odpowiedniej specjalności przez osobę wskazaną do wykonywania przedmiotu zamówienia,
 2. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności co najmniej od 5 lat.
 1. Wadium

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 28.02.2014 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą         
  30 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.ernetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.