Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie i montaż hali z konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi w Siedlcach przy ul. Składowej 99

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni29.04.2014Przetarg nieograniczonyKrzysztof Wysokiński
tel. 25 746 33 73, kom. 697040304
k.wysokinski@pkpenergetyka.pl

Piotr Jerzykowski
tel. 25 746 33 73, kom. 697040306
p.jerzykowski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie i montaż hali z konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi w Siedlcach przy ul. Składowej 99

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
16.05.2014

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

 

 1. Inwestor:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

Zakład Wschodni 

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103

 1. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie i montaż hali z konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi w Siedlcach przy ul. Składowej 99.”

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na piśmie do dnia 16.05.2014 r. do godz. 1100 lub przesłać korespondencyjnie. Miejsce składania lub adres wysyłki ofert jak w pkt. 5.

 1. Wadium:

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 1. Otwarcie ofert:

16.05.2014 r. o godz. 1115­ w budynku PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Wschodni w Dziale Przygotowania Produkcji, ul. Składowa 59, 08-110 Siedlce, pok. Nr 8.

 1. Kryteria oceny ofert:

W=(Cmin/Cof)x90+(Tmin/Tof)x10

gdzie:

W – wartość punktowa oferty (max. 100 pkt)

Cmin – najniższa cena ze wszystkich przedstawionych ofert;

Cof – cena oferty ocenianej;

Tmin – najkrótszy termin*) ze wszystkich przedstawionych ofert;

Tof – termin*) oferty ocenianej

      *) w celu właściwego porównania ofert termin należy podać w ilości dni kalendarzowych.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki:
  1. Oferta
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków wymaganych przez zamawiającego,
  3. Wykaz zrealizowanych zamówień,
  4. Wzór umowy
  5. Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę z dnia 20 grudnia 2013r. Nr PB-RUB.6740.414.2013 (decyzja Nr 350/2013),
  6. Dokumentację badań podłoża gruntowego wykonana w kwietniu 2014r.

Materiały przetargowe dostępne są na stronie internetowej PKP Energetyka S.A. Można uzyskać je także drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: p.jerzykowski@pkpenergetyka.pl lub k.wysokinski@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie SIWZ.

Wynik postępowania

EZ3-Ez11-211/21/14                                                               Siedlce 03 czerwca 2014r.

                                      

 

 

 

 

          

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

               PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Wschodni dziękując za złożenie oferty informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Budowa hali z konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi w Siedlcach przy ul. Składowej 99" wybrana została oferta konsorcjum firm GIRDER Sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą we Włocławku i GIRDER Konstrukcje (członek konsorcjum) z siedzibą w Lubrańcu za cenę netto 983.023,57 PLN i terminem realizacji 90 dni od daty podpisania umowy.

 

Najkorzystniejsza oferta wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  pkt. 12.4. SIWZ. Oferta otrzymała 100 pkt., obliczone zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 11 SIWZ.