Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie linii kablowej SN 3x2 XRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z GPZ Ciechanów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni05.11.2014Przetarg nieograniczonyMarian Szamreta
(85) 673-33-84
m.szamreta@pkpenergetyka.pl

Andrzej Okoczuk

Przedmiot zamówienia

Wykonanie linii kablowej SN 3x2 XRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z GPZ Ciechanów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
14.11.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Wschodni

Hetmańska 103, 15-727 Białystok

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Wykonanie linii kablowej SN 3x2 XRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z GPZ Ciechanów”

 

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
    o możliwości składania ofert częściowych
       
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii SN 3x2 XRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów            z GPZ Ciechanów, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej         
    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  2. Termin wykonania zamówienia        
    28 dni od daty przekazania placu budowy zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ .
  3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków      
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli istnieje obowiązek prawny lub faktyczny posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
  4. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
  1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
  1. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  2. którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego,
  3. w stosunku do których otwarto likwidację albo których upadłość ogłoszono,
  4. którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
  5. którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  6. którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. F 1 a-c, skonkretyzowanych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wyrazili oni zgody na ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia można również wykluczyć Wykonawców:
  1. którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością,
  2. którzy znajdują się w sporze ze Spółką, a spór dotyczy zamówień wykonywanych przez wykonawcę na rzecz Spółki.
  1. Wykonawcy składający ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, dołączają w żądanej kolejności dokumenty celem potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków określonych w pkt 1:
  1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg treści określonej  w załączniku nr 3 do SIWZ.
  2. dokumenty stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  3. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca.
  4. wykazu wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł., daty i miejsca wykonania oraz odbiorców – według wzoru w załączniku nr 4 do SIWZ.
  5. dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ppkt d., wystawionych przez wskazanych w wykazach odbiorców,
  6. wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
  7. z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności , zgodnie z załącznikiem nr 5
  8. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 300 000,00 zł.
  • w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
  • oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych – oświadczenia, że nie została wobec nich ogłoszona upadłość,
  • aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ofert wstępnych albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  1. Wadium

7 tys. zł.

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
    Najniższa cena.
  2. Miejsce i termin składania ofert:       
    PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Wschodni, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok, pok. nr 102, do dnia 14.11.2014 r. do godz. 11:00.
  3. Termin związania ofertą       
    30 dni.
  4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej  
    Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
  5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów     
    Nie dotyczy.
  6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
    Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
  7. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi” będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.