Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie linii kablowej SN 3x2 XRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z GPZ Niechodzin

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni01.08.2014Przetarg nieograniczonyAndrzej Okoczuk
(85) 673-33-84
a.okoczuk@pkpenergetyka.pl

Marian Szamreta
m.szamreta@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie linii kablowej SN 3x2 XRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z GPZ Niechodzin

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
22.08.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Wschodni

Hetmańska 103, 15-727 Białystok

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Wykonanie linii kablowej SN 3x2 XRUHAKXS 1x240 zasilającej PT Ciechanów z GPZ Niechodzin”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii SN 15kV zasilającej podstację trakcyjną Janówek, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  60 dni przekazania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/upływu terminu zgłoszenia rozpoczęcia realizacji robót .
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli istnieje obowiązek prawny lub faktyczny posiadania takich uprawnień
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i charakterem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa co najmniej 2 linii energetycznych SN) o wartości każdej z robót w kwocie min. 100 tyś. złotych netto,

b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

d) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 1. Wadium

7 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Wschodni, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok, pok. nr 102, do dnia 22.08.2014 r. do godz. 12:00.
 3. Termin związania ofertą         
  30 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi” będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.