Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie przecisków sterowanych - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki19.09.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Donat
fax: (22) 39-19-370
t.donat@pkpenergetyka.pl

Grzegorz Szajner
g.szajner@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie przecisków sterowanych - etap II

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 26.09.2014 r. do godz. 8:00.

 

26.09.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

 •  

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. wykonanie przecisków sterowanych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.

        2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zapoznali się

             z załącznikiem  nr 4 do SIWZ i złożyli pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z tym

             załącznikiem w siedzibie zamawiającego przed terminem składania ofert.

Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 3 robót polegających na wykonaniu przecisków, każda w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 zł,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500 000,00 złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 000,00 złotych.

 1. Wadium:

10 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
   Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 26.09.2014 r. do godz. 8:00.
 3. Termin związania ofertą         
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej          

  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.
 9. Pozostałe uwagi

Niniejsze postepowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.