Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie przecisków sterowanych dla zadania: Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki22.04.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Donat
697041797
t.donat@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie przecisków sterowanych dla zadania: Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 30.04.2014 r. do godz. 12:30.

30.04.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Wykonanie przecisków sterowanych dla zadania: „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: „Zespół biurowo – mieszkaniowo – usługowy w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej / Racjonalizacji dla firmy ECHO INVESTMENT S.A.”, oraz dla zadania: „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Wiśniowy Gardens – zespół biurowo usługowy w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury”.

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych
    
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. wykonanie przecisków sterowanych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Termin wykonania zamówienia          
od 12.05.2014r do 12.07.2014r.

4. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.

Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 3 robót polegających na wykonaniu przecisków, każda w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 zł,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500 000,00 złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 000,00 złotych.

5. Wadium:

15 tys. zł.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
 Najniższa cena.

7. Miejsce i termin składania ofert:        
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 30.04.2014 r. do godz. 12:30.

8. Termin związania ofertą         
60 dni.

9. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.

10. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
Nie dotyczy.

11. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej          

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

12. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

13. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.

14. Pozostałe uwagi

Niniejsze postepowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.