Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach stacji transformatorowych: OST-1, OST-2, OST-3, OST-4 w Żaganiu i wymiana rynien na budynku PT Drzewce

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni29.04.2014Przetarg nieograniczonyw sprawach technicznych: Dla Zadania nr 1 i 2 Andrzej Cisek, Dla Zadania nr 3 Zbigniew Łapacz
Andrzej Cisek tel. 68 419 26 61, Zbigniew Łapacz tel. 95 712 27 72
a.cisek@pkpenergetka.pl, z.lapacz@pkpenergetyka.pl

Ryszard Dopierała
61 633 54 75
r.dpierala@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach stacji transformatorowych: OST-1, OST-2, OST-3, OST-4 w Żaganiu i wymiana rynien na budynku PT Drzewce

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
16.05.2014

Dodatkowe informacje

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach stacji transformatorowych:

OST-1, OST-2, OST-3, OST-4 w Żaganiu i wymiana rynien na budynku PT Drzewce”

 

1. Termin składania ofert: 16.05.2014r. do godz. 945

2.Otwarcie ofert:  16.05.2014r godz. 1000

  1. Termin realizacji: do dnia 30.06.2014r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

            - Dla Zadania nr 1:  1 000,00 zł(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

            - Dla Zadania nr 2:     150,00 zł(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

            - Dla Zadania nr 3:     250,00 zł(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:         

Andrzej Cisek – zadania nr 1 i 2  tel. 68 419 26 61,   e-mail: a.cisek@pkpenergetyka.pl

Zbigniew Łapacz – zadanie nr 3 tel. 95 712 27 72 e-mail  z.lapacz@pkpenergetyka.pl

- w sprawach ogólnych:

Ryszard Dopierała tel. 61 633 54 75,  e-mail: r.dopierała@pkpenergetyka.pl             

Pozostałe  uwagi:

    - Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania norm prawnych wywodzonych
      z przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r..

    - Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 PZP).

5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Pliki do pobrania