Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie robót budowlanych na podstacji trakcyjnej Żyrardów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki22.04.2014Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski
fax.: 22 39-19-370
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl

Tomasz Kocus
fax.: 22 39-19-370
t.kocus@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych na podstacji trakcyjnej Żyrardów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. 17 lub 33

28.05.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Wykonanie robót budowlanych na podstacji trakcyjnej Żyrardów”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie podstacji trakcyjnej Żyrardów na terenie dz. ew. nr 4508/1 w obrębie 4 Żyrardów, woj. mazowieckie.          
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej       
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia     
  15 września 2014 r.. nie krócej niż 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
 4. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków     
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania;

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i charakterem (wykonywanych przy czynnych „obiektach elektroenergetycznych” – obiektach zawierających urządzenia elektroenergetyczne przeznaczone do wytwarzania, przesyłania, przetwarzania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej co najmniej SN) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdego zadania w kwocie min. 1 mln. złotych netto,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 mln złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 1 mln złotych,

d) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

e) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

5. Wadium

30 tys. złotych.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie          
Najniższa cena.

7. Miejsce i termin składania ofert:    
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 28.05.2014 r. do godz. 12:30.

8. Termin związania ofertą    
60 dni.

9. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.

10. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów   
Nie dotyczy.

11. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

12. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.ernetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.

Wynik postępowania