Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wymiana kabli zasilacza 3 kV oraz wykonanie wykopu i ułożenie rury światłowodowej, wraz z zasypaniem wykopu i robotami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki17.09.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Donat
fax: (22) 39-19-370
t.donat@pkpenergetyka.pl

Grzegorz Szajner
g.szajner@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wymiana kabli zasilacza 3 kV oraz wykonanie wykopu i ułożenie rury światłowodowej, wraz z zasypaniem wykopu i robotami towarzyszącymi

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
23.09.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Wymiana kabli zasilacza 3 kV oraz wykonanie wykopu i ułożenie rury światłowodowej, wraz z zasypaniem wykopu i robotami towarzyszącymi”.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
     
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj.
  1. Wymiana kabli zasilacza 3 kV Grochów 3 w istniejącej trasie od odłącznika 690 do odłącznika 690A przy torze  205 st. Warszawa Grochów ok. 500 m wraz z  wykonaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej.
  2. Wykonanie wykopu i ułożenie rury światłowodowej, wraz z zasypaniem wykopu i robotami towarzyszącymi od stacji T3 po istniejącej trasie zasilacza 3 kV Grochów 3 do PT Warszawa Wschodnia ok. 1700 m wraz z  wykonaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej.
  3. Wykonanie niezbędnych przecisków dla ww. prac.
  4. Wykonanie prac odtworzeniowych terenu.
 2. Informacje o ofertach częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej         
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia        
  do 25.10.2014r.
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków      
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 2 zadań – robót budowlanych polegających na wykonaniu lub wymianie linii zasilaczy kablowych 3kV do kolejowych podstacji trakcyjnych, składających się min. z wykonania lub wymiany linii kablowych zasilaczy kablowych  o wartości obu zadań na kwotę łączną min. 200 tys. złotych,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 miliony złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 3 miliony złotych.

d) posiadanie osób, które mogą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.   Spełnieniem tego warunku będzie posiadanie przez wykonawcę kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz 6 osób posiadających aktualne uprawnienia do eksploatacji urządzeń (E) i dozoru D) powyżej 1 kV, wystawionych przez SEP lub inną uprawnioną instytucję.

3) Pod pojęciem wykazanie realizacji 2 zadań rozumie się wykonanie lub wykonywanie robót budowlanych na podstawie 2 oddzielnych umów zawartych z zamawiającym. Wykonawca nie może przedstawić jako oddzielnych robót budowlanych, robót wynikających z jednej umowy. Kilka robót budowlanych wynikających z jednej umowy będzie zakwalifikowane jako jedna robota budowlana.

 1. Wadium:

4 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
   Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:       
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 23.09.2014 r. do godz. 8:00.
 3. Termin związania ofertą       
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej  
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów     
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej        

  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających      
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.
 9. Pozostałe uwagi

Niniejsze postepowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.