Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Zaprojektowanie i wybudowanie szamba betonowego, bezodpływowego z włazem żeliwno-betonowym i przyłącza kanalizacyjnego do budynku warsztatowo-magazynowego w Żaganiu przy ul. Towarowej b/n

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni22.04.2014Przetarg nieograniczonyMarek Plaza, Ryszard Dopierała
Marek Plaza tel. 697 041 338, Ryszard Dopierała 697 041 917
m.plaza@pkpenergetyka.pl, r.dopierala@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie i wybudowanie szamba betonowego, bezodpływowego z włazem żeliwno-betonowym i przyłącza kanalizacyjnego do budynku warsztatowo-magazynowego w Żaganiu przy ul. Towarowej b/n

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
08.05.2014

Dodatkowe informacje

          

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,


 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Zaprojektowanie i wybudowanie szamba betonowego, bezodpływowego z włazem żeliwno-betonowym  i przyłącza kanalizacyjnego do budynku warsztatowo-magazynowego w Żaganiu przy ul. Towarowej b/n”

 

1. Termin składania ofert:  08.05.2014r. do godz. 945

2.Otwarcie ofert:  08.05.2014r. godz. 1000

  1. Termin realizacji: do dnia 08.07.2014r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 700,00zł.

8. Termin związania ofertą: 60 dni

9.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:         

Marek Plaza                               tel.  697 041 338 e-mail: m.plaza@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach ogólnych:    

Ryszard Dopierała                      tel. 697 041 917 e-mail: r.dopierala@pkpenergetyka.pl

 

 Pozostałe  uwagi:

    - Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania norm prawnych wywodzących się
      z przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r.

    - Postepowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.

    - Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 PZP).

5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

W załączeniu: SIWZ