Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „ Modernizacja stacji transformatorowej R-297”

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Dolnośląski29.09.2015Przetarg nieograniczonyBarbara Zjawin, ds. formalno-prawnych
+48 697 041 207
b.zjawin@pkpenergetyka.pl

Tomasz Godlewski, ds. Technicznych.
+48 71 717 1534
t.godlewski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „ Modernizacja stacji transformatorowej R-297”

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
04.11.2015

Dodatkowe informacje

Wrocław, 28.09. 2015 r.

EU-12-Ez1-211/43/2015

 

 

 

 

 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Usługi

Zakład Dolnośląski

ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „ Modernizacja stacji transformatorowej R-297”

 

Niniejsze postępowanie podlega unormowaniom zawartym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004

 

 

1)  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w języku polskim dokumentacji projektowej,   dotyczącej modernizacji stacji transformatorowej R-279 we Wrocławiu przy ul. Kołobrzeskiej wraz z uzyskaniem pozwoleń i zgód.

2)  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

4) Termin wykonania:   do 60 dni od daty podpisania  umowy.

5) Termin składania ofert: do dnia 04.11.2015 r., do godz. 1000.

6)  Termin otwarcia ofert : 04.11.2015 r., godz. 1015.

7). Oferty należy składać: PKP Energetyka S.A.  Oddział  Warszawie – Usługi ,Zakład Dolnośląski,

     ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław, Sekretariat ( I piętro), pok. 2034.

8).  Kryteria wyboru ofert:

    a) cena oferty - 80 pkt.

    b) czas wykonania dokumentacji- 20 pkt.

9). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można pobrać ze strony internetowej: www.pkpenergetyka.pl ( zakładka przetargi)

10). Wadium  wynosi  500,00 zł.( słownie: pięćset złotych 00/100 ,  należy złożyć do dnia

        04.11.2015 r., do godz.1000.

11). Oferenci zostają związani złożoną ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu

       związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

12). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami :

       · Barbara Zjawin, ds. formalno-prawnych, tel. 697 041 207

        e-mail: b.zjawin@pkpenergetyka.pl

       · t.godlewski, ds. technicznych, tel. kom. +48 717171534

        e-mail: t.godlewski@pkpenergetyka.pl

       · w godz. od 800 do 1400.

 

Podpisał:

Dyrektor Zakładu

Lesław Kądziołą