Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa kanalizacji sanitarnej dla odprowadzania ścieków sanitarnych z terenu bazy EZSZ Lubliniec przy ul. Cegielnianej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski03.07.2015Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
(34) 376 14 17, 697 040 704
e.szymczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla odprowadzania ścieków sanitarnych z terenu bazy EZSZ Lubliniec przy ul. Cegielnianej

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
17.07.2015

Dodatkowe informacje

Częstochowa 03.07.2015               

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 49, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla odprowadzania ścieków sanitarnych z terenu bazy EZSZ Lubliniec przy ul. Cegielnianej

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Baza EZSZ Lubliniec usytuowana jest pod adresem: 42-700 Lubliniec, ul Cegielniana nr 19. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV-U dla budynku bazy sekcji EZSZ Lubliniec przy ul Cegielnianej 19 w Lublińcu będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz w opracowanym przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 1 do SST, zakres prac obejmuje m.in.:

– Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, warunkami technicznymi L.dz. TT/96/2014 wydanymi przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu (kopia znajduje się w projekcie budowlanym), warunkami nr ZI.7230.2.00073.2014 wydanymi przez Urząd Miejski w Lublińcu (kopia znajduje się w projekcie budowlanym),

–  Uzyskanie zgody administratora drogi na roboty wykonywane w pasie drogowym,

– Zabezpieczenie terenu prowadzonych robót poprzez zastosowanie odpowiedniego oznakowania,

– Przywrócenie do stanu pierwotnego zajmowanego terenu,

– Usunięcie ujawniających się wad technicznych spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem terenu w sposób oraz w terminie wskazanym przez Zarządcę terenu,

– Wywiezienie i utylizację ewentualnych powstałych odpadów,

– Wytyczenie i pomiary geodezyjne powykonawcze,

– Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

– Uzgodnienia i nadzór przy ewentualnych kolizjach z istniejącymi kablami, innymi urządzeniami podziemnymi oraz innymi przeszkodami

– Uzyskania odbioru przedmiotu umowy od wszystkich niezbędnych podmiotów

Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 • osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352, 353,
 • drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 • drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający niedopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 49, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 17.07.2015r. godz. 1000

 1. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem wykonawców.
 2. Termin wykonania zamówienia:  do 30.10.2015r.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%,

Okres udzielonej gwarancji – 10%

 1. Wadium w wysokości 1500,00 zł. (tysiąc pięćset złotych)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Dane do korespondencji:

 

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2110/2-02/2015 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.