Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielni prądu stałego do podstacji PT Grochów wraz z wymaganą dokumentacją projektową i powykonawczą

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki09.09.2015Przetarg nieograniczonyGrzegorz Szajner
fax: (22) 39-19-370
g.szajner@pkpenergetyka.pl

Tomasz Donat
t.donat@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielni prądu stałego do podstacji PT Grochów wraz z wymaganą dokumentacją projektową i powykonawczą

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
23.10.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa rozdzielni prądu stałego do podstacji  PT Grochów wraz z wymaganą dokumentacją projektową i powykonawczą”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa rozdzielni prądu stałego do podstacji  PT Grochów wraz z wymaganą dokumentacją projektową i powykonawczą.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia     

do 29.12.2015 r.

 1. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.
 3. Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 2 zadań polegających na dostawach urządzeń do wnętrzowych  rozdzielni prądu stałego 3kV DC o wartości obu zadań na kwotę łączną min. 2 mln złotych brutto,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 mln złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 5 mln złotych.

3) Pod pojęciem wykazanie realizacji 2 zadań rozumie się wykonanie lub wykonywanie dostaw na podstawie 2 oddzielnych umów zawartych z zamawiającym. Wykonawca nie może przedstawić jako oddzielnych dostaw, dostaw wynikających z jednej umowy. Kilka dostaw wynikających z jednej umowy będzie zakwalifikowane jako jedna dostaw

 1. Wadium

  25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie     

Cena ofertowa brutto – 90%

Okres gwarancji  – 10%

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:       

Składanie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 23.10.2015 r. do godz. 12:30

Otwarcie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, sala nr 8  (parter) w dniu 23.10.2015 r. o godz. 13:00

 1. Termin związania ofertą         

60 dni.

 1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.

 1. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        

Nie dotyczy.

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

 1. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.

Warszawa 09.09.2015 r. Piotr Zawadka – Dyrektor Zakładu