Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni SN 15kV stacji transformatorowych: T3, T5, T13, w celu zapewnienia awaryjnego zasilania układu nietrakcyjnego stacji Olszynka Grochowska

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki15.06.2015Przetarg nieograniczonyGrzegorz Szajner
(22) 391-93-10
ez1.ez5@pkpenergetyka.pl

Karol Bielecki
697 041 797
ez1.ez5@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni SN 15kV stacji transformatorowych: T3, T5, T13, w celu zapewnienia awaryjnego zasilania układu nietrakcyjnego stacji Olszynka Grochowska

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
27.07.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni SN 15kV stacji transformatorowych: T3, T5, T13 wraz z wykonaniem wcinki w linię kablową relacji GPZ Grochów – st. Michałów w celu zapewnienia awaryjnego zasilania układu nietrakcyjnego stacji Olszynka Grochowska

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych       
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie w języku polskim dokumentacji projektowej, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/zgłoszeń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji rozdzielni SN 15kV stacji transformatorowych: T3, T5, T13 wraz z wykonaniem wcinki w linię kablową relacji GPZ Grochów – st. Michałów w celu zapewnienia awaryjnego zasilania układu nietrakcyjnego stacji Olszynka Grochowska zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 2. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej   
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia  
  30 listopada 2015r
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują zapleczem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,

2) Spełnieniem warunków postawionych w:

 1. pkt 1 lit. a, będzie:

wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), prac w zakres których wchodziło opracowanie dokumentacji projektowej 3 stacji transformatorowych o łącznej wartości 75 tys. zł.

 

 1. pkt 1 lit. b, będzie:

wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi Uprawnienia Budowlane* do projektowania w specjalności elektrycznej oraz posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży elektrycznej przy opracowywaniu w okresie ostatnich 3 lat dokumentacji 3 stacji transformatorowych o łącznej wartości 75 tys. zł.

c)pkt 1 lit. c, będzie

wykazanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej     500 000 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku ,Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy wraz z dowodem opłaconej składki.

 

 1. Wadium

      2 tys. złotych.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie       
  Najniższa cena – 80%

      Czas wykonania dokumentacji projektowej – 20%

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:        
  Składanie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 27 lipca 2015 r. do godz. 10:00
 2. Otwarcie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. 8 (świetlica – parter) w dniu 7 lipca 2015 r. do godz. 10:30

 

 1. Termin związania ofertą 
  60 dni.
 2. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej        
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 3. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów           
  Nie dotyczy.
 4. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej      
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 5. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.