Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową / przebudową podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych na linii kolejowej nr 91 Kraków – Rzeszów oraz 133 Katowice – Kraków

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Oddział Usługi28.01.2015Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski
697-049-561
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową / przebudową podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych na linii kolejowej nr 91 Kraków – Rzeszów oraz 133 Katowice – Kraków

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
05.02.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową / przebudową podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych na linii kolejowej nr 91 Kraków – Rzeszów
oraz 133 Katowice - Kraków

 

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
     
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego nad budową / przebudową podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych na linii kolejowej nr 91 Kraków – Rzeszów oraz 133 Katowice – Kraków:
 1. Dla części I zamówienia – w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej
  i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 2. Dla części II zamówienia – w specjalności telekomunikacyjnej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej         
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia        
  Pełnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi należy sprawować od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. W przypadku składania ofert dla części I zamówienia, spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:
 1. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń co najmniej od 5 lat oraz pełniącą obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej na dwóch obiektach budowlanych,
 2. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej co najmniej od 5 lat oraz pełniącą obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej na dwóch obiektach budowlanych,
 3. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń co najmniej od 5 lat oraz pełniącą obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej na dwóch obiektach budowlanych,
 1. W przypadku składania ofert dla części II zamówienia, spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej co najmniej od 5 lat oraz pełniącą obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej na dwóch obiektach budowlanych. Mile widziana będzie znajomość systemów zdalnego i lokalnego sterowania stosowanych w Spółce PKP Energetyka.
 1. Wadium

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:       
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, pok. nr 515, do dnia 05.02.2015 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą       
  30 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej  
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów     
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi pod nazwą postępowania