Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przebudowa LPN Lubliniec-Koszęcin 100% linii napowietrzno-kablowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski18.04.2015Przetarg nieograniczonyMariusz Taranek
tel. kom. 697040758
m.taranek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Przebudowa LPN Lubliniec-Koszęcin 100% linii napowietrzno-kablowej

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
11.05.2015

Dodatkowe informacje

EZ7-Ez5g-8203/133/2015                                                                                             Częstochowa 18.04.2015               

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 49, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

ZADANIE:

„Przebudowa LPN Lubliniec-Koszęcin 100% linii napowietrzno-kablowej”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie w języku polskim oferty na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania:

 „ Przebudowa LPN Lubliniec-Koszęcin 100% linii napowietrzno-kablowej”.

 Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów: Naczelnik Działu ds. realizacji usług budowlanych Pan Mariusz Taranek tel. kom. 697040758, , fax 34 3761642 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 5. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 6. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 49, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 11.05.2015 r. godz. 1100

 1. Termin wykonania zamówienia: „Przebudowa LPN Lubliniec-Koszęcin 100% linii napowietrzno-kablowej” – 30.11.2015 r.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%,

 1. Termin związania ofertą: 60 dni.
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Znak sprawy: EZ7-Ez5g-8203/100/15 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.