Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Termomodernizacja dachu budynku EZ Staropolski - budynek B - Częstochowa ul. Rejtana 49

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski18.05.2015Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
697 040 704
e.szymczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja dachu budynku EZ Staropolski - budynek B - Częstochowa ul. Rejtana 49

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
01.06.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 49, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja dachu budynku EZ Staropolski

- budynek B - Częstochowa ul. Rejtana 49

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obejmuje demontaż pokrycia istniejącego dachu z dachówki, demontaż rynien, obróbek blacharskich, okna dachowego, instalacji odgromowej, pokrycie dachu dachówką zakładkową ceramiczną, przemurowanie kominów,                         montaż rynien dachowych i obróbek

blacharskich z blachy ocynkowanej, montaż okna dachowego, montaż drabiny – podejścia do okna wyłazowego, montaż ław kominiarskich i płotków śniegowych, wykonanie izolacji termicznej dachu, naprawa tynków zewnętrznych, wykonanie podłogi strychu, wykonanie izolacji termicznej zbiornika wyrównawczego, montaż instalacji odgromowej, malowanie klatki schodowej, montaż schodów strychowych w suficie klatki schodowej (wykonanie ognioodporne EI120), naprawa daszku nad wejściem budynku.

Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 • osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352, 353,
 • drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 • drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający niedopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 49, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 01.06.2015r. godz. 1000

 1. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem wykonawców.
 2. Termin wykonania zamówienia:  do 31.08.2015r.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%,

Okres udzielonej gwarancji – 10%

 1. Wadium w wysokości 3000,00 zł. (trzy tysiące złotych)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

 

Dane do korespondencji:

 

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2110/1-05/2015 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

Wynik postępowania

 

 

EZ7-Ez6b-2110/1-13/2015                                                                                    Częstochowa, 15.06.2015r.

 

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
  42-207 Częstochowa ul. Rejtana 49

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 

      PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niżej wymienionego zadania:

 

Termomodernizacja dachu budynku EZ Staropolski – budynek B – Częstochowa ul. Rejtana 49 (oznaczenie sprawy EZ7-Ez6-2110/1-05/2015)

 

zakończonego w dniu 12.05.2015 r. została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane

BUDOKART S.C.

Z. Bigosiński G. Malczak

Aleja Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.