Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 80 000 000,00 PLN w okresie kredytowania przez 36 miesięcy – przetarg nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala19.03.2015Przetarg ograniczonyMagdalena Kaczorowska
693 308 215
m.kaczorowska@pkpenergetyka.pl

Tomasz Napres
519 079 238
t.napres@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 80 000 000,00 PLN w okresie kredytowania przez 36 miesięcy – przetarg nr 2

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
07.04.2015

Wynik postępowania

Warszawa, 29.04.2015 r.

 

Dot.: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, celem udzielenia zamówienia pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 80 000 000,00 zł w okresie kredytowania przez 36 miesięcy – przetarg nr 2” (znak sprawy: EF3-075/25-2/2015)

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – dalej Pzp), PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Zamawiający) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 80 000 000,00 zł w okresie kredytowania przez 36 miesięcy – przetarg nr 2”.

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny (waga 95%), oraz czasu dostępności środków z kredytu liczonego od momentu złożenia dyspozycji wypłaty/przelewu środków w wysokości co najmniej 10 mln zł (waga 5%).

 

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Pozostali Wykonawcy, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie i  Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

 

 Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryterium - Cena

(Waga – 95)

 Kryterium - Czas dostępności środków z kredytu (Waga – 5)

Łączna ilość punktów

 

 

1

 

mBank S.A.

Ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa

 

7 080 000,00 zł

 

95 pkt

 

 30

 

 

4 pkt

 

 

99 pkt

 

2

 

 

Polska Kasa Opieki S.A.

Ul. Grzybowska 53/57

00-950 Warszawa

 8 160 000,00 zł

 82,43 pkt

 

60

 

 

3 pkt

 

 

85,43 pkt

 

3

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

7 392 000,00 zł

90,99 pkt

30-60

3 pkt

93,99 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.