Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Włączenie nowobudowanej podstacji trakcyjnej Karczowice zasilanej napięciem 110 kV do systemu zdalnego sterowania NC Kielce – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisji w systemie zdalnego sterowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski02.07.2015Przetarg ograniczonyKrzysztof Wolski, Michał Ryłko
697 040 428, 697 042 488
k.wolski@pkpenergetyka.pl, m.rylko@pkpenergetyka.pl

W sprawach formalnych: Anna Tkaczyk
(41) 278-10-80
anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Włączenie nowobudowanej podstacji trakcyjnej Karczowice zasilanej napięciem 110 kV do systemu zdalnego sterowania NC Kielce – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisji w systemie zdalnego sterowania

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

17.07.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania pn:

 

Włączenie nowobudowanej podstacji trakcyjnej Karczowice zasilanej napięciem 110 kV do systemu zdalnego sterowania NC Kielce – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisji w systemie zdalnego sterowania

 

  • Przedmiot zamówienia:

1. Włączenie nowobudowanej podstacji trakcyjnej PT Karczowice zasilanej napięciem 110 kV do systemu zdalnego sterowania w NC Kielce – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisji w systemie zdalnego sterowania zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

2. Dostawa niezbędnych urządzeń i materiałów miedzy innymi szafy obiektowej do nowobudowanych podstacji trakcyjnych.

3. Realizacja prac instalacyjno-montażowych w obiekcie polegające na:

3.1. Sukcesywnym - do prowadzonych prac budowlanych włączaniu nowo zabudowanych urządzeń, do systemu zdalnego sterowania z NC Kielce.

3.2. Sukcesywnym - do prowadzonych prac budowlanych włączaniu nowo zabudowanych urządzeń, do systemu zdalnego sterowania dyspozytury OSD

3.3. Montaż i wyposażenie szafy obiektowej wraz z uruchomieniem.

3.4. Dostawa oraz montaż terminala podstacyjnego wraz z niezbędnym zobrazowaniem.

3.5. Dostosowanie urządzeń oraz zmianę zobrazowania w NC Kielce

  • Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2015 r.
  • WADIUM

Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., zwanej dalej "ustawą Pzp) w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie dziewięć tysięcy zł 00/100). Sposób wniesienia wadium zostanie podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie: 17.07.2015 r. do godz. 10:00.

ØWnioski należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

  • Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
  • Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są (w godz. 8:00 – 14:00):

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami (w godzinach 730 – 1500) są:

Krzysztof Wolski , tel. 697 040 428 e-mail: k.wolski@pkpenergetyka.pl

Michał Ryłko, tel. 697 042 488 e-mail: m.rylko@pkpenergetyka.pl

W sprawach formalnych:

Anna Tkaczyk, tel. (41) 278-10-80, e-mail: anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

Nr sprawy EUEZ4-Ez1a-4202/24/2015

 

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Świętokrzyski

 ul. Paderewskiego 43/45   25-502 Kielce

 

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17.08.2015 r. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania pn:

          

 

„Włączenie nowobudowanej PT Karczowice zasilanej napięciem 110 kV do systemu zdalnego sterowania w NC Kielce – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisji w systemie zdalnego sterowania”

 

w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

 

ELESTER-PKP Sp. z o.o., 90-569 Łódź, ul. Pogonowskiego 81

 

 

Wykonawca, w złożonej ofercie zaoferował cenę 389 500,00 zł netto. Przy ocenie oferty zastosowano kryterium najniższej ceny (100%), zgodnie z SIWZ, w związku z czym złożona oferta uzyskała 100,00 pkt.