Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowych dla 4 zadań realizowanych przez PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki28.08.2015Przetarg nieograniczonyGrzegorz Szajner
697 040 106
ez1.ez5@pkpenergetyka.pl

Tomasz Donat
697 041 797
ez1.ez5@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowych dla 4 zadań realizowanych przez PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Składanie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, I piętro sekretariat, do dnia 09.10.2015 r. do godz. 11:00

09.10.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowych dla 4 zadań realizowanych przez PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowych dla 4 zadań realizowanych przez PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień, projektów organizacji ruchu.

Zakres zamówienia: -zadania składające się na przedmiot zamówienia:

 1. Zad. nr 1 „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:  - domek rekreacyjny w miejscowości Zielkowice – wykonanie dokumentacji projektowych zgodnie z Warunkami Przyłączenia Nr ERD1i-5716/W-069/2015 z 10.03.2015 r. w zakresie punktu 5.1 dotyczącego Przedsiębiorstwa Energetycznego.
 2.  Zad. nr 2 „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: SIŁOWNIE WIATROWE S.A. – Farma Wiatrowa Nasielsk”  – wykonanie dokumentacji projektowych zgodnie z Warunkami Przyłączenia Nr ERD1i-5716/W-FW-001/2014 z 08.12.2014 r. w zakresie punktu 5.1 dotyczącego Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz w zakresie punktu 6 ww. warunków.
 3. Zad. nr 3 „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: IRYDION Sp. z o.o. - Centrum Biurowo Usługowe Budynek nr 3, ul. Łopuszańska 95 w Warszawie” – wykonanie dokumentacji projektowych zgodnie z Warunkami Przyłączenia Nr ERD1i-5716/W-057/2015 z 20.02.2015 r. w zakresie punktu 5.1 dotyczącego Przedsiębiorstwa Energetycznego.
 4. Zad. nr 4 „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: GRAM food - Budynek usługowy w Woli Rasztowskiej – wykonanie dokumentacji projektowych zgodnie z Warunkami Przyłączenia Nr ERD1i-5716/W-084/2015 z 02.04.2015 r. w zakresie punktu 5.1 dotyczącego Przedsiębiorstwa Energetycznego.

 

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na realizację przedmiotu zamówienia na:

Zad. nr 1 „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:  - domek rekreacyjny w miejscowości Zielkowice

Zad. nr 2 „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: SIŁOWNIE WIATROWE S.A. – Farma Wiatrowa Nasielsk”

Zad. nr 3 „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: IRYDION Sp. z o.o. - Centrum Biurowo Usługowe Budynek nr 3, ul. Łopuszańska 95 w Warszawie”

Zad. nr 4 „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: GRAM food - Budynek usługowy w Woli Rasztowskiej

 

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej     
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia    
   

 

 

Zadanie nr 1 – do 23.05.2016 r.

Zadanie nr 2 – do 31.04.2016 r.

Zadanie nr 3 – do 13.06.2016 r.

Zadanie nr 4 – do 10.02.2016 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków   
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,

2) Spełnieniem warunków postawionych w:

 1. pkt 1 lit. a, będzie:

wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 20.000,00 PLN netto

 1. pkt 1 lit. b, będzie:

wykazanie przez Wykonawcę, że  dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

 1. pkt 1 lit. c, będzie:

Wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum

- dla wszystkich zadań 128 000,00 zł  ( słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),

- dla jednego zadania lub wielokrotność kwot ilości wybranych zadań  32 000,00 zł                       ( trzydzieści dwa tysiące złotych).

 1. Wadium
 1. Zad. nr 1    – 200,00 zł ( dwieście złotych)
 2. Zad. nr 2    – 200,00 zł ( dwieście złotych)
 3. Zad. nr 3    – 500,00 zł ( pięćset złotych)
 4. Zad. nr 4    – 200,00 zł ( dwieście złotych)

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie         
  Cena oferty – 80%

      Czas wykonania dokumentacji projektowych – 20%

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:          
  Składanie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, I piętro sekretariat, do dnia 09.10.2015 r. do godz. 11:00
 2. Otwarcie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, parter sala nr 8 w dniu 09.10.2015 r. o godz. 12:00

 

 1. Termin związania ofertą   
  60 dni.
 2. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 3. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  
  Nie dotyczy.
 4. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej     
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 5. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.

 

 

 

Warszawa 28.08.2015 r. Piotr Zawadka – Dyrektor Zakładu