Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji technicznej - dostosowanie istniejących układów pomiarowych do zasady TPA

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki29.06.2015Przetarg nieograniczonyGrzegorz Szajner
697 040 106
ez1.ez5@pkpenergetyka.pl

Tomasz Donat
697 041 797
ez1.ez5@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji technicznej - dostosowanie istniejących układów pomiarowych do zasady TPA

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
13.08.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Wykonanie dokumentacji technicznej - dostosowanie istniejących układów pomiarowych do zasady TPA”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowych istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej z dostosowaniem ich do zasad TPA, znajdujących się w pięciu obiektach zasilanych z RWE Stoen Operator oraz PGE Dystrybucja S.A. oraz opracowanie instrukcji współpracy dla powyższych obiektów.
 2. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej     
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia    
  do 30 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków   
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,

2) Spełnieniem warunków postawionych w:

 1. pkt 1 lit. a, będzie:

wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji dotyczącej układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 6.000,00 PLN netto

 1. pkt 1 lit. b, będzie:

wykazanie przez Wykonawcę, że  dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

 

 1. Wadium

      5 tys. złotych.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie         
  Cena oferty – 80%

      Czas wykonania dokumentacji technicznych – 20%

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:          
  Składanie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 13.08. 2015 r. do godz. 11:00
 2. Otwarcie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. 8 (świetlica – parter) w dniu 13.08.2015 r. o godz. 12:00

 

 1. Termin związania ofertą   
  60 dni.
 2. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 3. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  
  Nie dotyczy.
 4. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej     
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 5. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”

 

Warszawa 29.06.2015 r. Piotr Zawadka – Dyrektor Zakładu