Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie przecisków sterowanych i pneumatycznych w ramach budowy przyłącza kablowego dla zasilenia sieci trakcyjnej WKD na linii kolejowej nr 47 - Warszawa Zachodnia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki23.02.2015Przetarg nieograniczonyGrzegorz Szajner
697 040 106
g.szajner@pkpenergetyka.pl

Tomasz Donat
697 041 797
t.donat@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie przecisków sterowanych i pneumatycznych w ramach budowy przyłącza kablowego dla zasilenia sieci trakcyjnej WKD na linii kolejowej nr 47 - Warszawa Zachodnia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
05.03.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

 

„Wykonanie przecisków sterowanych i pneumatycznych w ramach budowy przyłącza kablowego dla zasilenia sieci trakcyjnej WKD na linii kolejowej nr 47 - Warszawa Zachodnia”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
     
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przecisków sterowanych i pneumatycznych w ramach budowy przyłącza kablowego dla zasilenia sieci trakcyjnej WKD na linii kolejowej nr 47 - Warszawa Zachodnia.
 2. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej         
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia        
  do 30.03.2015r.
 4. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków      
   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizowali 3 zamówienia o zakresie rzeczowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia, o wartości netto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każde.
 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedstawiając wykaz tych osób wraz z załączeniem kopi uprawnień tych osób tj. uprawnień na operatora wiertnic, zaświadczenia o przygotowaniu w zakresie połączeń rurociągów metodą zgrzewania, operatora  koparek i innych maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane w zakresie realizacji zamówienia, aktualne okresowe badania lekarskie tych osób oraz aktualne zaświadczenie w zakresie bhp , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. uzyskali w ostatnich dwóch  latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnie roczne przychody ze sprzedaży o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto
 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00  zł
 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa, w formie umowy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00  zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
 6.     znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. zobowiążą się, w przypadku wyboru ich oferty, do zawarcia umów ubezpieczenia dla ryzyk związanych realizacją zamówienia, i utrzymania ich przez okres realizacji zamówienia,
 7. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.2 SIWZ.

 

 1. Wadium:

5 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
   Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:       
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 13, do dnia 05.03.2015 r. do godz. 8:00.
 3. Termin związania ofertą       
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej  
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów     
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej        

  Aukcja elektroniczna może być przeprowadzona fakultatywnie  jako drugi etap przetargu.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających      
  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20%  wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (dotyczcących przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ).
 8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.
 9. Pozostałe uwagi

Niniejsze postepowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.