Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski25.06.2015Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
(34) 376 14 17, 697 040 704
e.szymczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
09.07.2015

Dodatkowe informacje

Częstochowa 25.06.2015              

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 49, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji

EZSZ Ostrów Wielkopolski i EZSZ Częstochowa

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Ostrów Wielkopolski:

 • Remont budynku stacji transformatorowej OST-1 Międzybórz (pow. dachu ok 40m2)
 • Remont budynku stacji transformatorowej OST-1 Odolanów (pow. dachu ok 34m2)
 • Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Ocin (pow. dachu ok 31m2)
 • Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Radliczyce (pow. dachu ok 35m2)
 • Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Skalmierzyce (pow. dachu ok 34m2)

Powyższe zadania remontowe obejmują swoim zakresem m.in.: częściową lub całkowitą wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, remont elewacji zewnętrznej, remont opaski wokół budynku, malowanie.

 

oraz wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Częstochowa:

 • Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Żarki

Powyższe zadanie remontowe obejmuje swoim zakresem m.in.: naprawa murków między 4 stanowiskami transformatorów (uzupełnienie ubytków, malowanie), wykonanie obróbek blacharskich na murkach między stanowiskami transformatorowymi, naprawa powierzchni poziomej betonu, naprawa i malowanie żaluzji stalowych, uzupełnienie uszkodzonych elementów elewacji ściany budynku (uzupełnienie ubytków, malowanie), naprawa schodów do stanowisk transformatorowych, wykonanie opaski betonowej.

 

Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 • osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352, 353,
 • drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 • drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 49, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 09.07.2015r. godz. 1000

 1. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem wykonawców.
 2. Termin wykonania zamówienia:  do 30.09.2015r.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%,

 1. Wadium w wysokości 3000,00 zł. (trzy tysiące złotych)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

 

Dane do korespondencji:

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2111/17/2015 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Wynik postępowania

EZ7-Ez6b-2111/24/2015                                                                                    Częstochowa, 20.07.2015r.

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
  42-207 Częstochowa ul. Rejtana 49

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

      PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niżej wymienionego zadania:

„Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji

EZSZ Ostrów Wielkopolski i EZSZ Częstochowa”

przeprowadzonego w dniu 17.07.2015 r., zostały wybrane oferty firm:

 

Firma Handlowo-Usługowa „PMP” S.C. ul. Krasawna 46, 98-200 Sieradz, na wykonanie zadania remontowego:

•           Zadanie nr 2 – Remont budynku stacji transformatorowej OST-1 Odolanów

oraz

 

PHU ALIS Sp. z o.o. ul. Długa 109a Topola Wielka, 63-421 Przygodzice, na wykonanie zadań remontowych:

•           Zadania nr 1 – Remont budynku stacji transformatorowej OST-1 Międzybórz

•           Zadania nr 3 – Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Ocin

•           Zadania nr 4 – Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Radliczyce

•           Zadania nr 5 – Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Skalmierzyce

 

Jednocześnie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski informuje, że wybór wykonawcy Zadania nr 6 – Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Żarki został unieważniony.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.