Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontów transformatorów 110/15kV zainstalowanych w Olszynce Grochowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki31.08.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Grzegorz Szajner
697 040 106
g.szajner@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej: Tomasz Donat
697 041 797
t.donat@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontów transformatorów 110/15kV zainstalowanych w Olszynce Grochowskiej

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
11.09.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

 

„Wykonanie remontów transformatorów 110/15kV zainstalowanych w Olszynce Grochowskiej"

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów transformatorów 110/15kV,                               o parametrach 25, 25 i 16 MVA, zainstalowanych w Olszynce Grochowskiej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia

Remont transformatora

T1- do 31.10.2015 r.

T2- do 15.11.2015 r.

T3- do 20.11.2015 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizowali 3 zamówienia o zakresie rzeczowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia, o wartości netto nie mniejszej niż 100 000,00 zł łącznie.
 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedstawiając wykaz tych osób wraz z załączeniem kopi uprawnień tych osób tj. uprawień ekspolatacyjnych i dorozorych, aktualne okresowe badania lekarskie tych osób oraz aktualne zaświadczenie w zakresie bhp , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. uzyskali w ostatnich dwóch  latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnie roczne przychody ze sprzedaży o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto
 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00  zł
 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa, w formie umowy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00  zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
 6. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. zobowiążą się, w przypadku wyboru ich oferty, do zawarcia umów ubezpieczenia dla ryzyk związanych realizacją zamówienia, i utrzymania ich przez okres realizacji zamówienia,
 7. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.2 SIWZ.

 

 1. Wadium:

1,5 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
   90% cena; 10% gwarancja
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 , do dnia 11.09.2015 r. do godz. 11:00
 3. Termin związania ofertą         
  30 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej          

  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20%  wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (dotyczcących przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ).
 8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.
 9. Pozostałe uwagi

Niniejsze postepowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.

 

Warszawa 31.08.2015 r.

Dyrektor Zakładu – Piotr Zawadka