Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii kablowej 15 kV relacji GPZ Światowida – stacja transformatorowa Centralna w Opolu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski2012-09-06Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13
e.albertowicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii kablowej 15 kV relacji GPZ Światowida – stacja transformatorowa Centralna w Opolu

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41, pok. nr 006

2012-09-21

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii kablowej 15 kV relacji GPZ Światowida – stacja transformatorowa Centralna w Opolu

1. Termin składania ofert: 21.09.2012 r. do godz. 9.00.
2. Otwarcie ofert: 21.09.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 006.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19.10.2012 r.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00- 14.00.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8. Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) należy złożyć do dnia 21.09.2012 r. do godz. 9.00.
9. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:
• w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,
tel. (032) 719-44-92.
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
12. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Nr sprawy EZ8-Ez8b-420/20-1/12
Gliwice, dnia 06.09.2012 r.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. – Zakład Śląski
ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice
tel. (032) 719-44-13
fax.(032) 719-43-92

informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii kablowej 15 kV relacji GPZ Światowida – stacja transformatorowa Centralna w Opolu.
zostało unieważnione.
W prowadzonym postepowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie:
Pkt XIX.1.3 SIWZ – "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu".