Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie zadań remontowych: „Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp. Remont budynku hali lokom EZSZ Ostrów Wlkp. Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski2014-06-23Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
(34) 376 14 17
e.szymczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie zadań remontowych: „Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp. Remont budynku hali lokom EZSZ Ostrów Wlkp. Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp.”

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
2014-07-07

Dodatkowe informacje

Częstochowa 23.06.2014                  

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zadań remontowych:

 „Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp.

Remont budynku hali lokom EZSZ Ostrów Wlkp.

Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp.”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp. Obejmuje częściową wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, remont elewacji zewnętrznej, malowanie. Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zadanie 2Remont budynku hali lokomotywy w EZSZ Ostrów Wlkp.

Obejmuje częściową wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, remont elewacji zewnętrznej, malowanie. Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zadanie 3 Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp

Obejmuje rozebranie istniejących płyt żelbetowych i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 • osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352, 353,
 • drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 • drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 07.07.2014r. godz. 1000

 1. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem wykonawców.
 2. Termin wykonania zamówienia:  

Dla zadania nr 1 do 30.08.2014r.

Dla zadania nr 2 do 15.08.2014r.

Dla zadania nr 3 do 15.09.2014r.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%,

Okres udzielonej gwarancji – 10%

 1. Wadium w wysokości 1000,00 zł. (tysiąc złotych) dla każdego zadania (tzn. w przypadku składania oferty na zadania nr 1, 2 i 3 – wadium wyniesie 3000,00 zł)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Dane do korespondencji:

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2111/36/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Wynik postępowania

Częstochowa, 09.07.2014 r.

EZ7-Ez6-2111–47/2014

      PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

 

informuje,  że przetarg nieograniczony,  przeprowadzony w dniu 07.07.2014  dotyczący zadania:

Wykonanie zadań remontowych:

„Remont budynku biurowego EZ Staropolski w Ostrowie Wlkp.

Remont budynku hali lokom EZSZ Ostrów Wlkp.

Remont parkingu przy budynku wielofunkcyjnym EZSZ Ostrów Wlkp.

został unieważniony.

wróć do listy przetargów