Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa podstacji trakcyjnej Janówek

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni2014-04-22Przetarg nieograniczonyMarian Szamreta, Andrzej Okoczuk
tel. (85) 673-33-84
m.szamreta@pkpenergetyka.pl a.okoczuk@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Budowa podstacji trakcyjnej Janówek

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Wschodni, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok, pok. nr 102

2014-06-04

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Wschodni

Hetmańska 103, 15-727 Białystok

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa podstacji trakcyjnej Janówek”

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podstacji trakcyjnej Janówek na terenie działek nr 83/1, 79/13 obręb 3 oraz, 51/2 obręb 57 położonych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z dokumentacją projektową.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  5 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy.
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i charakterem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa co najmniej 2 obiektów budowlanych będących obiektami elektroenergetycznym) o wartości każdej z robót w kwocie min. 1 mln złotych netto,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 mln złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 1 mln złotych,

d) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej,

e) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 1. Wadium

40 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:        
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Wschodni, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok, pok. nr 102 , do dnia 04.06.2014 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą         
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi” będzie specyfikacja istotnych warunków zamówien

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

Ogłoszenie o wynikach postępowania (pdf 2mb)

wróć do listy przetargów