Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni SN 15kV stacji transformatorowych: T3, T5, T13, w celu zapewnienia awaryjnego zasilania układu nietrakcyjnego stacji Olszynka Grochowska

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki2015-06-15Przetarg nieograniczonyGrzegorz Szajner
(22) 391-93-10
ez1.ez5@pkpenergetyka.pl

Karol Bielecki
697 041 797
ez1.ez5@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni SN 15kV stacji transformatorowych: T3, T5, T13, w celu zapewnienia awaryjnego zasilania układu nietrakcyjnego stacji Olszynka Grochowska

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
2015-07-27

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni SN 15kV stacji transformatorowych: T3, T5, T13 wraz z wykonaniem wcinki w linię kablową relacji GPZ Grochów – st. Michałów w celu zapewnienia awaryjnego zasilania układu nietrakcyjnego stacji Olszynka Grochowska

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych       
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie w języku polskim dokumentacji projektowej, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/zgłoszeń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji rozdzielni SN 15kV stacji transformatorowych: T3, T5, T13 wraz z wykonaniem wcinki w linię kablową relacji GPZ Grochów – st. Michałów w celu zapewnienia awaryjnego zasilania układu nietrakcyjnego stacji Olszynka Grochowska zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 2. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej   
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia  
  30 listopada 2015r
 3. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  2. dysponują zapleczem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,

2) Spełnieniem warunków postawionych w:

 1. pkt 1 lit. a, będzie:

wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), prac w zakres których wchodziło opracowanie dokumentacji projektowej 3 stacji transformatorowych o łącznej wartości 75 tys. zł.

 

 1. pkt 1 lit. b, będzie:

wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi Uprawnienia Budowlane* do projektowania w specjalności elektrycznej oraz posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży elektrycznej przy opracowywaniu w okresie ostatnich 3 lat dokumentacji 3 stacji transformatorowych o łącznej wartości 75 tys. zł.

c)pkt 1 lit. c, będzie

wykazanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej     500 000 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku ,Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy wraz z dowodem opłaconej składki.

 

 1. Wadium

      2 tys. złotych.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie       
  Najniższa cena – 80%

      Czas wykonania dokumentacji projektowej – 20%

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:        
  Składanie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 27 lipca 2015 r. do godz. 10:00
 2. Otwarcie ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. 8 (świetlica – parter) w dniu 7 lipca 2015 r. do godz. 10:30

 

 1. Termin związania ofertą 
  60 dni.
 2. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej        
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 3. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów           
  Nie dotyczy.
 4. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej      
  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 5. Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

Wyniki postępowania (pdf 280kb)

wróć do listy przetargów