Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Wniosek Zgłoszeniowy

do rejestracji w Systemie Kwalifikowania Wykonawców Grupy Kapitałowej PKP Energetyka

Krok 1: Dane podmiotu

Dane firmy:

 
 
 
 
 

Osoba reprezentująca wykonawcę:

 
 
 

Krok 2: Kategorie wykonywanych prac

Prace instalacyjno-budowlane

Prace przy trakcji kolejowej

Demontaż

Montaż

Prace ziemne i remontowo-budowlane – wynajem sprzętu z usługą operatorską

Prace projektowe

 

Krok 3: Zakres działalności

Krok 4: Wymagane dokumenty

Aktualne zaświadczenie lub jego wydruk z bazy CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku Zgłoszeniowego.
 
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON lub jego wydruk ze strony GUS.
 
VAT-5 dokument potwierdzający zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT.
 
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.*wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem
 
Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie OC na kwotę zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 
Data ważności polisy
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Krok 5: Osoby

Krok 6: Doświadczenie

Nazwa inwestora lub podmiotu na rzecz którego świadczona była usługaWartość wykonywanych pracData od/doZakres wykonywanych pracReferencje 
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Krok 7: Wysyłanie zgłoszenia

Dane podmiotu:

Zakres prac:

  Załączone dokumenty:

   Osoby:

   Doświadczenie:

    
    
    
   Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia:
   • Twój wniosek otrzymał numer: 1/SKW/2018.
   • Na Twój adres e-mailjan.kowalski@thinq.plwysłaliśmy potwierdzenie przesłania wniosku.
   • Informację o tym, czy wniosek wraz z załączonymi dokumentami jest kompletny i poprawny, otrzymają Państwo mailem.
   • W przypadku niekompletnego wniosku informacja o tym fakcie zostaje przekazana do Wykonawcy drogą elektroniczną. Firma ubiegająca się o wpis do SKW, której wniosek był niekompletny lub zawierał błędy może ponownie ubiegać się o rejestrację po złożeniu kompletnego wniosku.

   Klauzula informacyjna do wniosku zgłoszeniowego do rejestracji w „Systemie Kwalifikowania Wykonawców”
   Grupy Kapitałowej PKP Energetyka S.A.

   1. Administratorem danych osobowych podanych na wniosku zgłoszeniowym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Z PKP Energetyka S.A można się skontaktować poprzez: adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
   2. W PKP Energetyka S.A został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl.
   3. Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z wpisaniem na listę dostawców PKP Energetyka S.A, podejmowaniem działań dotyczących przeprowadzania przetargów lub konkursów ofert na potrzeby zlecania realizacji prac na rzecz PKP Energetyka S.A , w tym oceny dostawców oraz badania ich wiarygodności oraz podejmowaniem niezbędnych działań przed zawieraniem umów.
   4. Zakres zbieranych danych w związku z realizacją powyższych celów dotyczyć będzie danych podanych przez Kontrahenta przy rejestracji, jak również danych pozyskanych z publicznie dostępnych rejestrów CEIDG oraz KRS (w tym: imię, nazwisko i nr PESEL – wspólników, członków Zarządu, organu nadzoru lub prokurentów) oraz od usługodawców, od których pozyskiwane są analizy i raporty w zakresie wiarygodności finansowej i wypłacalności kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów.
   5. W przypadku Kontrahentów - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników Spółek cywilnych - podstawą prawną przetwarzania ich danych wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:
   a. podejmowanie działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   b. prawnie uzasadniony interes PKP Energetyka S.A. o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z organizowaniem przetargów lub konkursów ofert, jak również oceną dostawców (w tym profilowaniem) oraz badaniem ich wiarygodności, na potrzeby podejmowania działań przed zawieraniem umów o współpracy.
   6. Podstawą prawną przetwarzania danych przedstawicieli Kontrahentów, wyznaczanych do kontaktu z PKP Energetyka, jest prawnie uzasadniony interes PKP Energetyka S.A., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z realizacją celów kontaktowych dotyczących organizowanych przetargów lub konkursów ofert oraz podejmowaniem działań przed zawieraniem umów o współpracy.
   7. Dane będą udostępniane Spółkom z Grupy Kapitałowej PKP Energetyka S.A., w tym: PKPE Holding Sp. z o.o., PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., PKP Energetyka Budownictwo Sp. z o.o., na potrzeby podejmowania działań dotyczących przeprowadzania przetargów lub konkursów ofert na potrzeby zlecania realizacji prac.
   8. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PKP Energetyka S.A. w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PKP Energetyka S.A., i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
   9. Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia współpracy z danym Kontrahentem, jak również do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy o współpracy oraz przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
   10. W przypadku pozostałych Kontrahentów przesyłających swoje oferty nawiązania współpracy, dane będą przechowywane do czasu ich wykreślenia z „Systemu Kwalifikowania Wykonawców” Grupy Kapitałowej PKP Energetyka S.A.
   11. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 5 lit. b oraz pkt 6 powyżej.
   12. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 powyżej).
   13. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   14. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwa rejestracja w „Systemie Kwalifikowania Wykonawców” Grupy Kapitałowej PKP Energetyka S.A.