Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Działania prośrodowiskowe

Spółka PKP Energetyka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) oparty o normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005.

W ramach ZSZ wyodrębniono następujące procedury związane z ochroną środowiska:

 • Ewidencja i przekazywanie odpadów
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz przeglądy środowiskowe
 • Identyfikacja potencjalnych awarii środowiskowych lub awarii środowiskowych
 • Opracowanie programów środowiskowych
 • Monitorowanie środowiskowe i ocena zgodności z wymaganiami.

Cele środowiskowe, zadania i programy

Cele środowiskowe (zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska) spółka osiąga poprzez realizację wyznaczonych sobie zadań. Do głównych celów należy:

 1. 1) ograniczanie szkodliwych emisji do powietrza,
 2. 2) podniesienie świadomości ekologicznej pracowników,
 3. 3) ochronę gleby i wód przed zanieczyszczeniem,
 4. 4) ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
 5. 5) usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wycofywanie PCB (polichlorowane bifenyle)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku mówiącym o wykorzystaniu PCB w urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 roku, PKP Energetyka S.A. podjęła szereg działań, aby jak najszybciej wykonać zalecenie Ministerstwa.

Już w roku 2003 została opracowana i wdrożona Instrukcja o postępowaniu z urządzeniami elektrycznymi zawierającymi polichlorowane bifenyle EBH-8. PKP Energetyka S.A. wykonała inwentaryzację i oznaczenie urządzeń (transformatory, kondensatory energetyczne i wyłączniki olejowe) mogących zawierać PCB. Wykazy zostały przesłane właściwym wojewodom.

W roku 2006 zawarto umowę z Instytutem Energetyki w Łodzi na przebadanie próbek oleju z transformatorów i wyłączników mocy. Przebadano 2052 próbek. Jedynie w 19 próbkach stwierdzono zawartość PCB powyżej dopuszczalnej ilości.

W roku 2008 r. dokonano wymiany 312 sztuk kondensatorów energetycznych w układach kompensacji mocy biernej, zawierających PCB. W wyniku tego wytworzono i przekazano do unieszkodliwienia 9,876 Mg niebezpiecznych odpadów zawierających PCB.

Wycofywanie azbestu z użytkowania

Spółka PKP Energetyka podejmuje również działania mające na celu jak najszybsze wycofanie azbestu i oczyszczenia instalacji oraz urządzeń, w których był wykorzystywany. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki takie działania powinny być przeprowadzone do 2032 roku. W PKP Energetyka S.A przeprowadzono szczegółową inwentaryzację występującego azbestu.

PKP Energetyka sukcesywnie wycofuje azbest z eksploatowanych urządzeń i obiektów. Do roku 2007 dokonano całościowej wymiany komór gaszeniowych na komory bezazbestowe. Do roku 2008 wycofano z użytkowania i przekazano do unieszkodliwienia 5,280 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Azbest w obiektach budowlanych eksploatowanych w PKP Energetyka S.A. występuje głównie w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycia dachów i wiat magazynowych obiektów zaplecza technicznego Spółki, jak również w postaci ścianek działowych i płyt sufitowych w niektórych podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych.

Azbest występuje również w urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych w Spółce takich jak: styczniki próby linii, wyłączniki APU.

Spółka PKP Energetyka sukcesywnie wycofuje azbest z eksploatowanych urządzeń i obiektów, całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest planuje się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2030 r.

Szkolenia zamknięte z zakresu ochrony środowiska

PKP Energetyka S.A. prowadzi coroczne szkolenia zamknięte z zakresu ochrony środowiska. W szkoleniach biorą udział pracownicy zajmujący się ochroną środowiska w Spółce oraz naczelnicy działów zaplecza technicznego. Oprócz tego organizowane są szkolenia podstawowe związane z zajmowanym stanowiskiem pracy. Celem szkoleń jest promowanie świadomości ekologicznej oraz wskazanie sposobów zachowania się w sytuacjach awaryjnych.

Działania ograniczające emisję CO2 stosowane przez PKP Energetyka S.A.

 • modernizacje użytkowanych kotłowni,
 • przechodzenie z kotłowni na paliwa stałe na kotłownie gazowe i olejowe o dużej sprawności oraz na ogrzewanie elektryczne,
 • przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach administracyjnych i zaplecza technicznego,
 • zakup pojazdów oraz maszyn spełniających normy emisyjne,
 • stosowanie energooszczędnych źródeł światła.

Regularne przeglądy środowiskowe

PKP Energetyka S.A. przeprowadza corocznie przeglądy środowiskowe w obiektach Spółki. Przeglądy mają na celu obiektywną ocenę przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Z przeprowadzonych przeglądów sporządzane są protokoły z zaleceniami i terminami ich wykonania.

Monitorowanie środowiskowe

PKP Energetyka S.A. prowadzi monitorowanie ilości wytwarzanych odpadów. Wyniki monitorowania sprawdzane są podczas corocznych audytów wewnętrznych przez audytorów środowiskowych.

Raport środowiskowy

Spółka PKP Energetyka sporządza Raport środowiskowy na temat stanu funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w spółce zgodnie z procedurami systemowymi.

Program komputerowy „Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska”

Monitoring stanu środowiska w Spółce jest wspomagany poprzez kompleksową aplikację Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska (ZBZŚ). Stanowi ona jednolitą i doskonale zorganizowaną bazę danych o wszystkich komponentach ochrony środowiska, co pozwala na efektywniejsze działania oraz szybsze i łatwiejsze rozliczanie się z Urzędem Marszałkowskim. Ponadto program kontroluje wypełnianie wszystkich wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska, generuje analizy uciążliwości i oceny oddziaływania na otoczenie, a także realizowania normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005.

 

Wskaźniki środowiskowe za 2015 rok

 1. w zakresie gospodarki odpadami:M-ZOŚ-A

  Stosunek ilości przekazanych odpadów niebezpiecznych do ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych w 2015 r.

    Wartość oczekiwana pow. 80 %. Uzyskane 97%

  97% odpadów zostało przekazanych (uprawnionym odbiorcom zewnętrznym), w związku z tym odpady niebezpieczne nie zalegają w obiektach oraz na terenach nieruchomości Spółki i tym samym nie stanowią istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

 2. w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem: M-ZOŚ-B

  Ilość zidentyfikowanych awarii środowiskowych.

  Wartość oczekiwana mniejsza lub równa 4.

  W 2015 roku nie stwierdzono wystąpienia żadnej poważnej awarii środowiskowej w Spółce.

 3. w zakresie azbestu: M-ZOŚ-D

              Wycofywanie wyrobów zawierających azbest.

              Ilość usuniętego azbestu do ilości azbestu występującego w Spółce.

              Wartość oczekiwana większa lub równa 6,25 %. Wartość uzyskana 6,65 %.

Stałe monitorowanie ilości wycofywanego azbestu w Spółce poprzez nadzór nad wskaźnikiem środowiskowym Zintegrowanego Systemu Zarządzania M-ZOŚ-D pozwala na weryfikację tempa usuwania azbestu. Osiągnięcie wartości oczekiwanej wskaźnika gwarantuje pozbycie się wyrobów zawierających azbest w ustawowym terminie tj. do 31 grudnia 2032 roku.

O PKP Energetyka

E-faktura

Zamień tradycyjną fakturę na e-fakturę. Sprawdź jakie to proste

więcej

Zadaj pytanie

Wybierz temat wiadomości i sprawdź szczegóły naszej oferty

Znajdź nas: